Ажиллах хүчин дэх эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүдийн оролцоог ижил түвшинд хүргэснээр Монгол Улсын урт хугацааны эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих нь

Publication | December 2020

Ажиллах хүчин дэх эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн зөвлөмжийг энэхүү Ажиглалт ба Саналаар дамжуулан хүргэхийг зорьсон.

Монгол Улсад эмэгтэйчүүдийн ажиллах хүчний оролцооны түвшин 53.4 хувь байхад эрэгтэйчүүдийнх 68.3 хувь байдаг. КОВИД-19 цар тахлын нөлөөгөөр эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлт улам бүр буурсаар байна. Өрх гэр болон ажлын байран дахь жендэрийн тэгш бус байдлыг арилгаснаар Монгол Улс эмэгтэйчүүдийн ажиллах хүчин дэх оролцооны түвшинг 63.2 хувь хүртэл өсгөх боломжтой гэж Азийн Хөгжлийн Банк тооцоолсон. Ингэснээр нэг хүнд ногдох жилийн өсөлтийн түвшинг 0.5 хувиар нэмэгдүүлж, 30 жилийн дотор дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг 16.1 хувиар өсгөх боломжтой юм.

Contents 

 • Танилцуулга
 • Монгол Улсад ажиллах хүчин дэх эмэгтэйчүүдийн оролцоо доогуур байсаар байна: Бодлогын сорилт
 • Эмэгтэйчүүдийн ажиллах хүчин дэх оролцоог дэмжих нь
 • Бодлогын зөвлөмж

Additional Details

Type
Series
Subjects
 • Economics
 • Gender
 • Social development and protection
 • Participation and empowerment
 • Social protection - labor and employment
Countries
 • Mongolia
Pages
 • 18
Dimensions
 • 8.5 x 11
SKU
 • BRF200392-2
ISBN
 • 978-92-9262-593-1 (print)
 • 978-92-9262-594-8 (electronic)

Subscribe to our monthly digest of latest ADB publications.

Follow ADB Publications on social media.