Монгол Улсын боловсролын салбар дахь үйл ажиллагаа

Publication | August 2017
SHARE THIS PAGE

Монгол Улс боловсролын хүртээмжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр ахиц дэвшил гаргасан хэдий ч боловсролын чанар, утга агуулгыг сайжруулах тал дээр хүндрэл бэрхшээлтэй тулгарсаар байна.

Хуучин ЗХУ-ын тусламж зогссоны дараахан буюу 1991 оноос сургуульд хамрагдах хүүхдийн тоо эрс буурч эхэлсэн үеэс АХБ боловсролын бүх түвшинд тууштай дэмжлэг үзүүлж ирсэн. Төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгаас чөлөөт зах зээлд шилжих үед АХБ-ны тусламж дэмжлэг нь сургуульд хамрагдах хүүхдийн тоог шилжилтийн өмнөх хэмжээнд хүргэх, зах зээлийн эдийн засагт шаардагдах шинэ ур чадвар бүхий мэргэжилтэн бэлтгэхэд чиглэж байв. Өнөөг хүртэл AХБ-наас Монгол Улсын боловсролын салбарт нийт 127.2 сая ам.долларын туслалцаа үзүүлсний дотор зээлийн 6 (84.4 сая ам.доллар), буцалтгүй тусламжийн 6 (34.6 сая ам.доллар), техникийн туслалцааны 15 (8.2 сая ам.доллар) төсөл багтаж байна.

Additional Details

Type
Subjects
  • Education
Countries
  • Mongolia
SKU
  • ARM 178703-2