fbpx Aзийн хөгжлийн банк ба Монгол Улс: Гишүүн орны танилцуулга | Asian Development Bank

Aзийн хөгжлийн банк ба Монгол Улс: Гишүүн орны танилцуулга

Publication | July 2019
Aзийн хөгжлийн банк ба Монгол Улс: Гишүүн орны танилцуулга

AХБ-ны Монгол Улс дахь үйл ажиллагаа нь дэд бүтцийг хөгжүүлэх, сэргээгдэх эрчим хүчний хэрэглээг өргөжүүлэх, бүс нутгийн эдийн засгийн интеграцчлалыг эрчимжүүлэх, хотын суурь үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих зэрэгт чиглэж байна.

AХБ-наас Монгол Улсад нийт 2.3 тэрбум ам.долларын засгийн газрын зээл, 105.1 сая ам.долларын засгийн газрын бус зээл, 313.9 сая ам.долларын буцалтгүй тусламж, 161.1 сая ам.долларын техникийн туслалцааны төслийг баталжээ. 2018 онд AХБ-наас Монгол Улсад 430 сая ам.долларын 8 төсөл, 11.18 сая ам.долларын 20 техникийн туслалцааны төслийн санхүүжилтийг баталсан байна.

2017–2020 онд АХБ-ны Монгол Улстай хамтран хэрэгжүүлэх түншлэлийн стратеги нь тус улс дахь АХБ-ны цаашдын хөрөнгө оруулалтыг удирдан чиглүүлнэ. АХБ нь дэд бүтцийн хомсдолыг багасгах, сэргээгдэх эрчим хүчийг хөгжүүлэх, бүс нутгийн интеграцчлалыг шат ахиулах, нийтийн аж ахуйн суурь үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, хөдөө аж ахуйн боловсруулах үйлдвэрлэлийг дэмжих зэрэг чиглэлд анхааран ажиллах болно. Жендэрийн эрх тэгш байдал АХБ-ны бүхий л үйл ажиллагаанд хамаарах чухал сэдэв хэвээр байх болно.

Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн үзүүлэлтүүд болон тус улс дахь АХБ-ны үйл ажиллагааны талаархи товч тодорхой мэдээлэл, холбоо барих хаягийг жил бүр шинэчлэгдэн гардаг энэхүү танилцуулгаас авах боломжтой.