Aзийн хөгжлийн банк ба Монгол Улс: Гишүүн орны танилцуулга

Publication | May 2020

АХБ-наас Монгол Улсад хэрэгжүүлж буй Түншлэлийн Стратеги нь дэд бүтцийг хөгжүүлэх, сэргээгдэх эрчим хүчний үйлдвэрлэлийг дэмжих, бүс нутгийн эдийн засгийн интеграцчиллыг эрчимжүүлэх, хотын суурь үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих зэрэгт чиглэж байна.

Азийн хөгжлийн банк (АХБ) нь 1991 оноос хойш өнөөг хүртэл Монгол Улсын хамгийн гол олон талт хөгжлийн түнш байгууллага байсаар ирсэн бөгөөд зах зээлийн эдийн засагтай, дундаж орлоготой улс орон болон хөгжихөд нь чухал үүрэг гүйцэтгэсэн. Монгол Улсад олгосон нийт зээл, буцалтгүй тусламжийн хэмжээ 2.05 тэрбум ам.долларт хүрсэн.

АХБ нь цахилгаан, дулаан, сэргээгдэх эрчим хүч, ус хангамж зэрэг олон чиглэлд түншлэлийн харилцааг бий болгож, үйлчилгээний чанар хүртээмжид дэвшил гаргах, хувийн хэвшлийн оролцоог нэмэгдүүлэх, ногоон хөгжлийг цогцлоох чиглэлээр ажиллана. Түүнчлэн, Монгол Улсын өмнө тулгарч буй хөгжлийн сорилтуудыг шийдвэрлэхэд зориулсан бодлогын цуврал баримт бичиг зэрэг мэдлэгийн бүтээгдэхүүн болон нэмэлт санхүүжилтийг бий болгох үүднээс хамтарсан санхүүжилтийн түншлэлийн үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэх болно.

Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн үзүүлэлтүүд болон тус улс дахь АХБ-ны үйл ажиллагааны талаарх товч тодорхой мэдээлэл, холбоо барих хаягийг жил бүр шинэчлэгдэн гардаг энэхүү танилцуулгаас авах боломжтой.

Additional Details

Type
Series
Subjects
  • ADB administration and governance
  • ADB funds and products
Countries
  • Mongolia

Subscribe to our monthly digest of latest ADB publications.

Follow ADB Publications on social media.