Төслийн тусгай зохицуулагчийн албаны олж авсан сургамж: Улаанбаатар хотын нийтийн аж ахуйн үйлчилгээ, гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр - Үе шат 1

Publication | November 2020
АХБ-ны гомдол шийдвэрлэсэн туршлага дээр үндэслэн Төслийн тусгай зохицуулагчийн алба (ТТЗА)-наас бэлтгэн гаргадаг Олж авсан сургамж цувралын энэхүү дугаарт Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотод хэрэгжиж буй хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийг онцоллоо.

Тус хөтөлбөр нь гэр хорооллын нийтийн аж ахуйн суурь үйлчилгээ, өндөр бохирдол, амьдрах орчинтой холбоотой нэн тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх явцад нөлөөлөлд өртсөн айл өрх, иргэдийн гомдлыг хэрхэн шийдвэрлэсэн туршлага дээрээ үндэслэн ТТЗА-наас тодорхойлсон асуудал, бэрхшээл болон шийдлийг энэхүү кейс судалгаанд танилцуулна. ТТЗА-ны кейс судалгааны цуврал нь гомдлыг хянан шийдвэрлэх менежментийн туршлагыг баримтжуулж, бусад төслүүдэд хэрэг болохуйц асуудал шийдвэрлэхэд чиглэсэн чухал сургамж, сайн туршлагыг олж тогтоох замаар АХБ-ны үйл ажиллагааны газрууд, төрийн болон хувийн хэвшлийн түншүүд болон бусад оролцогч талуудад дэмжлэг болох зорилготой юм.

Contents 

 • Удиртгал
 • Кейс судалгааны аргачлал
 • Гомдол барагдуулах механизм
 • Төслийн тусгай зохицуулагчийн албанд ирсэн гомдол, түүний гомдол барагдуулах механизмд үзүүлсэн нөлөө
 • Олж авсан сургамж ба зөвлөмж

Additional Details

Type
Series
Subjects
 • Transport
 • Roads and Highways
 • Urban development
 • Waste management
 • Water
 • Sanitation
 • Urban Water
Countries
 • Mongolia
Pages
 • 50
Dimensions
 • 8.5 x 11
SKU
 • ARM210035-3
ISBN
 • 978-92-9262-094-3 (хэвлэмэл)
 • 978-92-9262-095-0 (цахим)
 • 978-92-9262-096-7 (цахим ном)

Subscribe to our monthly digest of latest ADB publications.

Follow ADB Publications on social media.