Монгол улсын Төр – Хувийн Хэвшлийн Түншлэлийн Төсөл Хөгжүүлэх Сан

Publication | September 2016
SHARE THIS PAGE

Төр-хувийн хэвшлийн түншлэл (ТХХТ) нь Ази Номхон далайн улсуудын Засгийн газруудад нүүрлээд буй төсвийн хүндрэлийн нөхцөлд нийгмийн үйлчилгээг хүргэх арга замыг өөрчилж байна.

Олон улсуудад ТХХТ-ийн хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг бататгахын тулд Төсөл Хөгжүүлэх Сан (ТХС)-уудыг байгуулж байна. Энэхүү нийтлэл нь Монгол улсын ТХХТ-н төслүүдийн эдийн засгийн үндэслэл, тогтвортой байдлыг бататгахуйц Монгол улсад тохирох ТХС-ийн загвар бүтэц ямар байх талаар олон улсын туршлагаас авч үзнэ. Төсөл бэлтгэх эхлэлийн өндөр зардлыг эргэлтийн сан байгуулж шийдэх санал багтсан. ТХС байгуулах санаачлагыг нэмэлтээр зөвхөн төсөл боловсруулах явцыг бэхжүүлэх асуудлыг бус мөн төслийг тодорхойлох, эрэмблэх явцыг чамбайруулах өргөн хүрээний шинэчлэлийн хөтөлбөрийг эхлүүлж дэмжүүштэй.

Contents

 • ЗУРАГ, ХҮСНЭГТ БА ШИГТГЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ
 • ТОВЧ АГУУЛГА
 • ХУРААНГУЙ
 • ТАНИЛЦУУЛГА
 • ХӨГЖЛИЙН ЭРГЭН ТОЙРОНД
 • ЯАГААД ТӨСӨЛ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГ АШИГЛАДАГ ВЭ?
 • ТХХТ-ИЙН ХУУЛИУД: ЧИГ ХАНДЛАГА БА АГУУЛГА
 • БУСАД ОРНЫ ТУРШЛАГААС
 • ЗАГВАР ТӨСӨЛ ХӨГЖҮҮЛЭХ САН /ТХС/
 • АНХААРАЛ ХАНДУУЛАХ ҮНДСЭН АСУУДЛУУД
 • ДҮГНЭЛТ БОДЛУУД
 • ХАВСРАЛТ

Additional Details

Author
Type
Series
Subjects
 • Private sector development
 • Public-Private Partnerships
Countries
 • Mongolia
SKU
 • WPS168424-2