Монгол Улсад тэгш хамруулах боловсролыг дэмжих нь

Publication | November 2020

Тогтвортой хөгжлийн зорилт 4-ийн хүрээнд Монгол Улсад хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг боловсролд тэгш хамруулж буй байдлыг 2019 онд 5,000 гаруй өрхийг хамруулан хийсэн судалгаанд үндэслэн энэхүү баримт бичигт тоймлон тусгав.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн боловсрол суралцахуйн хязгаарлагдмал байдлаас үүдэн харьцангуй сул байна. Тогтвортой хөгжлийн зорилт 4-т тэгш хамруулах болон тэгш хүртээмжтэй боловсролыг баталгаажуулж, бүх нийтийн насан туршдаа суралцах боломжийг бүрдүүлэх тухай тусгасан. Монгол Улс олон улсын шилдэг туршлагад нийцүүлэн тэгш хамруулах боловсролыг дэмжсэн хууль эрх зүй, бодлогын орчинг бий болгосон боловч хэрэгжилт болон чадавх хангалтгүй байна. Дүгнэлт хэсэгт төрийн байгууллагууд болон боловсролын салбарын хөгжлийн түншүүдэд зориулсан зөвлөмжүүдийг тусгасан.

Contents 

 • Удиртгал: Хөгжлийн бэрхшээл, ядуурал ба боловсрол Монгол Улсад
 • Хөгжлийн бэрхшээлийн төрөл, боловсролын хүртээмж ба сургууль завсардалтын шалтгаанууд
 • Тэгш хамруулах боловсролын талаарх хууль, бодлогын хүрээ Монгол Улсад
 • Монгол Улс дахь тэгш хамруулах боловсролын индикаторуудыг боловсруулах нь
 • Дүгнэлт ба Монгол Улсад тэгш хамруулах боловсролыг бэхжүүлэх зөвлөмжүүд

Additional Details

Authors
Type
Series
Subjects
 • Education
 • Inclusive education
 • Education sector development
Countries
 • Mongolia
Pages
 • 58
Dimensions
 • 8.5 x 11
SKU
 • WPS210238-3

Subscribe to our monthly digest of latest ADB publications.

Follow ADB Publications on social media.