वातावरणीय तथा सामाजिक व्यवस्थापन ढाँचाः विद्युतीय परिवहन कार्यक्रम

Institutional Document | January 2024
SHARE THIS PAGE

यस विद्युतीय परिवहन कार्यक्रमको वातावरणीय तथा सामाजिक व्यवस्थापन ढाँचाले कार्यक्रम अन्तर्गतका सबै क्रियाकलाप/गतिविधिमा वातावरणीय र सामाजिक जोखिम एवं सम्भाव्य प्रभावलाई स्वीकार्य तहमा न्यूनीकरण र निवारण गर्ने सुनिश्चितता गर्दछ ।

ढाँचाले सम्पत्ति, दायित्व तथा व्यावसायिक सम्भाव्यतासम्बन्धी विहंगम मूल्यांकन (ड्यु डिलिजेन्स) तथा कार्यक्रम अन्तर्गतका सम्भाव्य परियोजनाहरूको वातावरणीय र सामाजिक मुद्दाहरूको समीक्षा सञ्चालनका लागि सिद्धान्त, आवश्यकताहरू, प्रक्रियाहरू तथा कार्यविधि तय गर्दछ । यस कार्यक्रम अन्तर्गतका सबै परियोजनाहरू एडिबीको हिफाजत नीति विवरणमा उल्लेख गरिएका आवश्यकता अनुरूप एडिबीको हिफाजत नीतिको अधीनमा हुनेछन् र ग्रीन क्लाइमेट फन्डको वातावरणीय र सामाजिक मापदण्डसँग तादम्यता राख्दछन् ।

Contents

  • परिचय
  • विद्युतीय परिवहन कार्यक्रमको वातावरणीय र सामाजिक व्यवस्थापन ढाँचा
  • अनुसूची

Additional Details

Type
Subjects
  • ADB administration and governance
  • Climate change
  • Transport
Pages
  • 53
Dimensions
  • 8.5 x 11