Guangxi Wuzhou Urban Development Project (January - June 2011) | Asian Development Bank