Хот Байгуулалтын Салбарын Төсөл: Нүүлгэн Шилжүүлэлтийн Төлөвлөгөө | Asian Development Bank