Хот байгуулалтын салбарын төсөл: Нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөө – Говь-Алтай аймаг | Asian Development Bank