مهوری اسلامی افغانستان تجدید ماسترپلان سکتور ترانسپورت (۲۰۳۶ –۲۰۱۷)

Institutional Document | March 2017

تجدید ماستر پلان سکتور ترانسپورت افغانستان رهنمایی برای دولت و دونرها در تخصیص و برنامه‌ریزی وجوه در آینده برای افزایش موثریت سیستم ترانسپورت افغانستان را فراهم می کند.

این تجدید با استفاده از دست آوردهای ماستر پلان قبلی و توسعه دست یافته در گذشته، سرک ها، راه آهن، هوانوردی ملکی، ترانسپورت شهری، لوجستیک تجارت و مسئولیت های اداری وابسته به زیربنای ترانسپورت را تحت پوشش قرار می دهد.

این تجدید برنامه‌ سرمایه گذاری دارای اولویت را معرفی نموده و اقدامات فوری ارتقأ ظرفیت را پیشنهاد می نماید. چنانچه سکتور ترانسپورت افغانستان نقش عمده در ثبات اجتماعی و تلاش های برای اعاده صلح دارد، نتایج این تجدید از محدوده سکتور متذکره فراتر خواهد رفت.

Contents 

 • جداول، ارقام و جعبه
 • پیشگفتار
 • مقدمه
 • اختصارات
 • تقدیر
 • خلاصه اجرائی
 • مقدمه و پیشینه
 • ارزیابی بخش: وضعیت فعلی و مسائل استراتژیک
 • استراتژی های جاری سکتور
 • نقشه جاده بخش حمل و نقل و چارچوب نتایج
 • پیوست ها

Additional Details

Type
Subjects
 • Transport
Countries
 • Afghanistan
SKU
 • TCS178721-2
ISBN
 • 978-92-9257-866-4 (e-ISBN)
 • 978-92-9257-865-7 (Print)

Subscribe to our monthly digest of latest ADB publications.

Follow ADB Publications on social media.