مهوری اسلامی افغانستان تجدید ماسترپلان سکتور ترانسپورت (۲۰۳۶ –۲۰۱۷)

این تجدید با استفاده از دست آوردهای ماستر پلان قبلی و توسعه دست یافته در گذشته، سرک ها، راه آهن، هوانوردی ملکی، ترانسپورت شهری، لوجستیک تجارت و مسئولیت های اداری وابسته به زیربنای ترانسپورت را تحت پوشش قرار می دهد.

این تجدید برنامه‌ سرمایه گذاری دارای اولویت را معرفی نموده و اقدامات فوری ارتقأ ظرفیت را پیشنهاد می نماید. چنانچه سکتور ترانسپورت افغانستان نقش عمده در ثبات اجتماعی و تلاش های برای اعاده صلح دارد، نتایج این تجدید از محدوده سکتور متذکره فراتر خواهد رفت.

Contents 

 

 
This page was generated from https://www.adb.org/prs/documents/afg-transport-plan-update-2017-2036 on 12 August 2022