بانک انکشاف آسیایی و افغانستان: صفحۀ معلوماتی

Publication | July 2018

مساعدت های بانک انکشاف آسیایی در مطابقت کامل با اولویت های حکومت افغانستان در سکتورهای ترانسپورت، انرژی و زراعت و منابع طبیعی، میباشند.

مجموع قرضۀ تصویب شده برای افغانستان حدود ۸۱۷.۳ میلیون دالر و کمک های بلاعوض تصویب شده ۳.۹ میلیارد دالر میباشد. بانک انکشاف آسیایی ۲.۲ میلیارد دالر را برای اعمار و یا هم بازسازی بیش از ۱۷۰۰ کیلومتر سرک در سراسر افغانستان مساعدت نموده است. به عنوان بزرگترین نهاد تمویل کنندۀ بودجوی دولت افغانستان در سکتور انرژی، بانک انکشاف آسیایی در انتقال برق برای بیش از ۵ میلیون تن در افغانستان کمک کرده است.

مساعدت های بانک انکشاف آسیایی در عرصۀ انکشاف زیربناها کاملاً در مطابقت با چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان و برنامه های ملی دارای اولویت افغانستان، می باشند. این بانک سعی میورزد تا این مطابقت را در استراتیژی مشارکت کشور که در سال ۲۰۱۷ ترتیب میگردد، حفظ نماید. همکاری های آیندۀ بانک انکشاف آسیایی با افغانستان روی سکتور های انرژی، ترانسپورت، زراعت، منابع طبیعی و حکومتداری خوب متمرکز خواهد بود. مساعدت با سکتور های متذکره شامل ارتقای ظرفیت، توسعۀ نهادی، همچنان اصلاحات سکتوری، میباشد.

این صفحۀ معلوماتی بانک انکشاف آسیایی که همه ساله تجدید میگردد، شاخص های اجتماعی و اقتصادی افغانستان را ارایه مینماید و همچنان حاوی معلومات مختصر پیرامون فعالیت های بانک انکشاف آسیایی در افغانستان میباشد.

Additional Details

Type
Series
Subjects
  • ADB administration and governance
  • ADB funds and products
Countries
  • Afghanistan

Subscribe to our monthly digest of latest ADB publications.

Follow ADB Publications on social media.