سوالات مکرر در مورد تحریم های بانک انکشاف آسیایی

Publication | February 2022
SHARE THIS PAGE

این راهنما به سوالات مکرر در مورد تحریم های بانک انکشاف آسیایی، همراه با دستورالعمل ها برای دسترسی به فهرست کامل تحریم های بانک انکشاف آسیایی می پردازد.

بانک انکشاف آسیایی تحریم ها را علیه نهادهایی* اعمال می کند که در تقلب، فساد، اجبار، تبانی، و اقدامات بازدارنده، و یا سایر موارد تخطی از شفافیت، دخیل باشند. برای کاهش خطرات تخطی از شفافیت، باید سازمان های اجراکننده و تطبیق کننده پروژه از فهرست تحریم‌های کامل بانک انکشاف آسیایی آگاه باشند تا از اشتراک نهادهای تحریم شده در فعالیت‌هایی که توسط بانک انکشاف آسیایی تمویل، اداره و پشتیبانی می‌شوند، جلوگیری کنند.

* نهاد به یک شرکت (شامل ولی نه محدود به شرکت، مشارکت، یا بنیاد) و یا یک فرد گفته میشود.

Additional Details

Type
Subjects
  • ADB administration and governance
  • Anticorruption and integrity in ADB operations
Pages
  • 2
Dimensions
  • 11 x 8.5