د آسیا پرمختیايي بانک او افغانستان: معلوماتي پاڼه

Publication | July 2018

د آسیا پرمختیايي بانک مرستې په بشپړه توګه د افغانستان د ترانسپورت، انرژۍ، د کرنې او طبیعي سرچینو د سکتورونو د اړوند پلان له لومړیتوبونو سره همغږی لری.

د آسیا پرمختیايي بانک تر اوسه افغانستان ته په مجموعي ډول د ۸۱۷.۳ میلیونه آمریکایي ډالرو په اندازه پور ورکړی او همدارنګه ۳.۹ میلیارده ډالر بلاعوضه مرستي کړې دي. دغه بانک د افغانستان په سطح د څه باندي ۱۷۰۰ کیلومټره سړکونو د جوړولو او بیا رغونې لپاره په مجموعي ډول ۲.۲ میلیارده ډالره مرستې کړې دي. د افغانستان د انرژۍ له سکټور سره د تر ټولو غټ بودجودي مرسته کوونکي په توګه د آسیا پرمختیايي بانک تر اوسه ۵ میلیونه وګړو ته د بریښنا په رسولو کې مرسته کړې ده.

د آسیا پرمختیایې بانک مرستې د افغانستان د سولې او پرمختیا ملي چوکاټ، او د ملې لمړیتوبونو د پروګرامونو پر بنسټ تنظیم شوي دي. د آسیا پرمختیایې بانک به د افغان حکومت سره د همکارۍ د هغه ستراتیژۍ پر بنسټ پوره همغږې رامنځته کوي چې په ۲۰۱۷ کال کې جوړه شویده. راتلونکې مرستې به د هیواد په انرژۍ، ترانسپورت، کرني، طبیعې سرچینو، او ښې حکومتوالۍ په برخو کې ولګول شي. د یادونې وړ ده چې ددی مرستو یوه برخه به د اړوندو دولتې ادارو د ظرفیتونو د لوړوالې او ادارې اصلاحاتو په چارو کې هم ولګول شي.

دغه د آسیا پرمختیایې بانک معلوماتی پاڼه په افغانستان کې اقتصادي او ټولنیزې شاخصونه او همداراز پدي هیواد کې د آسیا پرمختیایې بانک د فعالیتونه په اړه مختصر معلومات وړاندي کوي. ټول معلومات هر کال نوي کیږي.

Additional Details

Type
Series
Subjects
  • ADB administration and governance
  • ADB funds and products
Countries
  • Afghanistan

Subscribe to our monthly digest of latest ADB publications.

Follow ADB Publications on social media.