Publications and Documents

Explore our data-rich research, policy analysis, toolkits, guidelines, and other resources on economics and key development topics. Our operational documents are also available in this section.

Asian Water Development Outlook (AWDO) Series

This series provides a country-by-country snapshot of the region’s water security status, enabling policy makers, financing institutions, and planners to make more informed decisions on how to improve their performance in the water sector.


 • Asian Water Development Outlook 2020: Description of Methodology and DataResearch Documents |

  Asian Water Development Outlook 2020: Description of Methodology and Data

  This report describes the methodology behind the Asian Water Development Outlook (AWDO) 2020 approach and the five key dimensions of water security.

 • Asian Water Development Outlook 2020: Advancing Water Security across Asia and the PacificReports |

  Asian Water Development Outlook 2020: Advancing Water Security across Asia and the Pacific

  The Asian Water Development Outlook (AWDO) assesses national water security across the Asia and the Pacific, with a focus on five key dimensions: rural, economic, urban, environmental, and water-related disaster.

 • 2016年亚洲水务发展展望 - 亮点和主要信息Brochures and Flyers |

  2016年亚洲水务发展展望 - 亮点和主要信息

  根据这本最新版《亚洲水务发展展望》(AWDO),亚洲和太平洋地区显示出正在加强水安全的积极趋势。在2013年,亚洲和太平洋地区水不安全国家从38个减少到29个。

 • Asian Water Development Outlook 2016: Description of Methodology and DataReports |

  Asian Water Development Outlook 2016: Description of Methodology and Data

  This document was prepared as a supplement to the Asian Water Development Outlook 2016.

 • Asian Water Development Outlook 2016Books |

  Asian Water Development Outlook 2016

  Asia and the Pacific shows a positive trend in strengthening water security with the number of water insecure countries dropping to 29 from 38 in 2013, according to this latest edition of the Asian Water Development Outlook (AWDO).

 • Обзор водохозяйственного развития в Азии 2013Books |

  Обзор водохозяйственного развития в Азии 2013

  Водная безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе находится под угрозой по многим причинам: рост населения, урбанизация, увеличение загрязнения воды, чрезмерный забор подземных вод, связанные с водой бедствия и изменение климата. Современные методы планирования и управления недостаточны для решения задач по удовлетворению обществом разнообразных потребностей в воде.

  Повышение продуктивности воды в сельском хозяйстве, достижение энергетических целей, удовлетворение растущих требований на воду со стороны промышленности, и защита качества воды и жизненно важных природных экосистем - все это вызовы, с которыми мы все еще сталкиваемся. Социальные, экономические и политические последствия нехватки воды являются актуальными, также как и воздействия стихийных бедствий в результате изменения климата.

 • Asian Water Development Outlook 2013Books |

  Asian Water Development Outlook 2013

  Three in four nations in Asia and the Pacific face water security issues, with many of them being threatened by an imminent crisis unless immediate action is taken.

 • Triển vọng Phát triển Nước Châu Á 2013Books |

  Triển vọng Phát triển Nước Châu Á 2013

  An ninh nước ở Châu Á - Thái Bình Dương đang bị đe dọa do rất nhiều nguồn: tăng trưởng dân số, đô thị hóa, ô nhiễm nước gia tăng, khai thác nước ngầm quá mức, các thảm họa liên quan tới nước, và biến đổi khí hậu. Hoạt động quản lý và lập kế hoạch hiện thời đã chứng tỏ là không đủ sức để xử trí những thách thức của việc đáp ứng nhu cầu đa dạng về nước trong xã hội.

  Cải tiến năng suất nước trong nông nghiệp, đạt được các mục tiêu về năng lượng, đáp ứng các yêu cầu về nước ngày càng tăng trong công nghiệp, bảo vệ chất lượng nước và các hệ sinh thái tự nhiên có tầm quan trọng sống còn đang là những thách thức mà chúng ta vẫn phải đối mặt. Các hậu quả về mặt chính trị, kinh tế và xã hội của tình trạng thiếu nước là rất thực tế, cũng như tác động của các thảm họa liên quan tới nước bị làm trầm trọng thêm bởi sự biến đổi khí hậu.

 • 2007年亚洲水务发展展望Books |

  2007年亚洲水务发展展望

  Asian Water Development Outlook (AWDO) is a publication commissioned by the Asian Development Bank (ADB) to increase importance of water in the future development scenarios of the Asia and Pacific region. In recent years, water has steadily gravitated toward the top of the national agendas of ADB's developing member countries. This is a desirable development because water is an essential requirement for human and ecosystems survival. In addition, water is a critical component for most development needs. Without adequate quantity and quality of water, it will not be possible to ensure food, energy, or environmental security of nations.

 • Triển vọng Phát triển Tài nguyên Nước ở Châu Á 2007Books |

  Triển vọng Phát triển Tài nguyên Nước ở Châu Á 2007

  Triển vọng Phát triển Tài nguyên Nước là một ấn phẩm do ADB tổng hợp nhằm nâng cao tầm quan trọng của nguồn nước trong các kịch bản phát triển tương lai của khu vực Châu Á và Thái Bình Dương.

Displaying 1 - 10 of 14

Subscribe to our monthly digest of latest ADB publications.

Follow ADB Publications on social media.