fbpx Development Effectiveness Country Briefs | Asian Development Bank

Publications and Documents

Explore our data-rich research, policy analysis, toolkits, guidelines, and other resources on economics and key development topics. Our operational documents are also available in this section.

Development Effectiveness Country Briefs

The Development Effectiveness Country Briefs present how ADB's operations help improve people's lives in developing member countries and the challenges ADB and the countries face in pursuing agreed development goals. They complement the annual Development Effectiveness Review in reporting on ADB's performance using the ADB Results Framework indicators. The Development Effectiveness Review reports on corporate performance while the briefs focus on country-level performance.


 • Maldives: Development Effectiveness Brief Reports | 01 Jan 2013

  Maldives: Development Effectiveness Brief

  This country brief presents how ADB's operations in the Maldives have helped it progress from the United Nations’ Least Developed Country designation to Middle Income Country status as of January 2011.

 • Indonesia: Development Effectiveness Brief Reports | 01 Jun 2012

  Indonesia: Development Effectiveness Brief

  Indonesia was a founding member of ADB in 1966 and since then it has received $27 billion in loans, $307 million in grants, and $342 million in technical assistance.

 • Philippines: Development Effectiveness Brief Reports | 01 Jun 2012

  Philippines: Development Effectiveness Brief

  This country brief summarizes how the partnership of ADB and the Government of the Philippines has been instrumental to the development of the country. From 1969 to 2010, ADB approved loans amounting to $12.4 billion for the Philippines.

 • Solomon Islands: Development Effectiveness Brief Reports | 01 Jan 2012

  Solomon Islands: Development Effectiveness Brief

  This country brief discusses how Solomon Islands has achieved important development gains through ADB’s support. From 1973 to 2010, Solomon Islands had 16 loans, six Asian Development Fund grants, and 65 technical assistance projects.

 • Sri Lanka: Development Effectiveness Brief 2012 Reports | 01 Jan 2012

  Sri Lanka: Development Effectiveness Brief 2012

  This publication reports that from 1968 to 2011, ADB approved 157 loans amounting to $5.3 billion and 245 technical assistance projects amounting to $115 million for Sri Lanka.

 • Federated States of Micronesia: Development Effectiveness Brief Reports | 01 Jan 2012

  Federated States of Micronesia: Development Effectiveness Brief

  This publication highlights that, by the end of 2010, the Federated States of Micronesia had received a total of $99.57 million of support from ADB through loans, grants, and technical assistance.

 • Tonga: Development Effectiveness Brief Reports | 01 Jul 2011

  Tonga: Development Effectiveness Brief

  This publication summarizes how the partnership of ADB and the Government of Tonga has helped reduce the country's poverty. By the end of 2010, Tonga had received almost $75 million in loans and technical assistance.

 • India: Development Effectiveness Brief 2011 Reports | 01 May 2011

  India: Development Effectiveness Brief 2011

  This country brief summarizes how the India–ADB partnership has been instrumental to the development of the country. Between 1986 and year-end 2010, ADB approved 143 loans and 306 technical assistance projects.

 • Việt Nam: Báo cáo tóm tắt về hiệu quả phát triển Reports | 01 Apr 2011

  Việt Nam: Báo cáo tóm tắt về hiệu quả phát triển

  Việt Nam là một thành viên sáng lập của ADB vào năm 1966. Hoạt động của ADB tại quốc gia này bị gián đoạn vào năm 1979 và được khôi phục vào năm 1993. Kể từ khi khôi phục hoạt động, tổng giá trị các dự án của ADB tại Việt Nam đã mở rộng từ mức trung bình hàng năm là 217,3 triệu $ trong giai đoạn 1999-2001 lên hơn 1,3 tỷ $ trong giai đoạn 2007-2010. Sự mở rộng này được thúc đẩy bởi việc chuyển đổi trong hoạt động của ADB, từ các dự án trong lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên, dịch vụ đô thị và quản lý khu vực công sang các dự án có quy mô lớn hơn trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, cụ thể là đường bộ và năng lượng. Các chiến lược và chương trình của ADB tại Việt Nam đã được chú ý để gắn với các chương trình phát triển của chính phủ, đặc biệt là hỗ trợ cho sự phát triển đồng đều của đất nước.

 • Marshall Islands: Development Effectiveness Brief Reports | 01 Apr 2011

  Marshall Islands: Development Effectiveness Brief

  This country brief highlights the ADB–Marshall Islands partnership. Up to 31 December 2010, the Marshall Islands had received $87.63 million in loans and $19.58 million in technical assistance since becoming a member.

Pages

Subscribe to our monthly digest of latest ADB publications.

Follow ADB Publications on social media.