นโยบายกลไก การแสดงความรับผิดชอบ ฉบับปี พ.ศ. 2555 | Asian Development Bank

นโยบายกลไก การแสดงความรับผิดชอบ ฉบับปี พ.ศ. 2555

At the 43rd Annual Meeting of the ADB Board of Governors held in Tashkent, Uzbekistan in May 2010, the President announced a joint Board and Management review of the Accountability Mechanism.

This paper gives the summary of the review which main objective was to examine the scope for improvements in the Accountability Mechanism. The Accountability Mechanism provides a forum where people adversely affected by ADB-assisted projects can voice and seek solutions to their problems and report alleged noncompliance of ADB's operational policies and procedures. It consists of two separate but complementary functions: consultation phase and compliance review phase.

Contents 

  • บทสรุปผู้บริหาร
  • บทนำ
  • การก่อตั้งและวิวัฒนาการ
  • การประเมินประสิทธิภาพของกลไกการแสดงความรับผิดชอบ
  • การเปลี่ยนแปลงหลักๆที่นำเสนอ
  • นโยบายกลไกการแสดงความรับผิดชอบที่ได้รับการปรับปรุง
  • ผลกระทบต่อทรัพยากร
  • ข้อเสนอแนะ