กองทุนการเงินสี เขียวของอาเซียน – แผนงานการฟืนตัวที่คานึงถึงสิงแวดล้อม: กรอบการบริ หารจัดการสิงแวดล้อมและสังคม

Institutional Document | พฤศจิกายน 2020
SHARE THIS PAGE

เอกสารฉบับนี้กาหนดหลักการ กฎเกณฑ์ ระเบียบขั้นตอนและแนวทางในการตรวจสอบความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากแผนงานการฟื้นตัวที่คานึงถึงสิ่งแวดล้อมของกองทุนการเงินสีเขียวของอาเซียน (ASEAN Catalytic Green Finance Facility Green Recovery Program - ACGF GRP)

แผนงาน ACGF GRP เป็นแผนงานที่บริหารจัดการโดย ADB ภายใต้กองทุนการเงินสีเขียวของอาเซียนเพื่อให้ความช่วยเหลือประเทศต่างๆ กรอบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและสังคมฉบับนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อดูแลให้มั่นใจว่าโครงการทุกโครงการภายใต้แผนงาน ACGF GRP สามารถลดและบรรเทาความเสี่ยงตลอดจนผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทุกโครงการภายใต้แผนงาน ACGF GRP ต้องปฏิบัติตามนโยบายป้องกันผลกระทบและข้อกาหนดของ ADB ตามที่ระบุไว้ในถ้อยแถลงนโยบายป้องกันผลกระทบจากโครงการของ ADB (Safeguard Policy Statement – SPS)

Additional Details

Type
Subjects
  • ADB administration and governance
  • Safeguards
  • ADB funds and products
Dimensions
  • 8.5 x 11