นโยบาย การสื่อสาร สาธารณะปี พ.ศ. 2554: การเปิดเผยและแลกเปลี่ยนข้อมูล

Institutional Document | ตุลาคม 2011

ADB launched a review in February 2010 to assess the 2005 public communications policy's (PCP) efficacy and recommend changes as necessary to improve and strengthen it. This Thai translation of the R-paper takes into account the internal and external comments received, and the findings of the global perception surveys.

ADB ได้เริ่มกระบวนการทบทวนโนยบายการสื่อสารสาธารณะฉบับปี.พ.ศ. 2548 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 เพื่อประมวลประสิทธิผลและการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเพื่อปรับปรุงและทำให้นโยบายฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีการนำบุคคลและหน่วยงานที่สนใจมาเข้าร่วมในกระบวนการทบทวนนโยบาย ฯ ด้วย ทั้งนี้ ร่างผลการปรึกษาหารือได้ถูกเผยแพร่ในเดือนมิถุนายน และพฤศจิกายน 2554 และมีการจัดการเสวนาอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับนโยบาย ฯ โดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลากหลายกลุ่มในหลายประเทศสมาชิกกำลังพัฒนาของ ADB ทั้งในและนอกภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกเข้าร่วม นอกจากนี้ ADB ยังได้ทำการสำรวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและการสื่อสารของ ADB กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วโลกอีกถึงสองครั้ง

อนึ่ง นโยบายการสื่อสารสาธารณะฉบับปรับปรุงใหม่นี้ได้มีการประมวลความคิดเห็นจากภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งผลการสำรวจความคิดเห็นระดับโลก

Contents

 • บทสรุปผู้บริหาร
 • บทนำ
 • ประสบการณ์ของ ADB ในการสื่อสารสาธารณะ
 • แนวโน้มการสื่อสารสาธารณะใน โลกปัจจุบัน
 • การปรับปรุงนโยบายปี พ.ศ. 2548
 • นโยบายการสื่อสารสาธารณะ
 • รายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดเผย ข้อมูล
 • แนวทางการสื่อสารสาธารณะ
 • การเตรียมการเพื่อนำ นโยบายนี้ ไปปฏิบัติ
 • นัยในด้านทรัพยากร
 • การพิจารณาทบทวนความ ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ
 • ภาคผนวก 1: กระบวนการปรึกษา หารือกับบุคคลภายนอก
 • ภาคผนวก 2: การเปิดเผยข้อมูลของธนาคารเพื่อการ พัฒนาระดับพหุภาคีอื่นๆ
 • ภาคผนวก 3: การเปรียบเทียบนโยบายการสื่อสารสาธารณะ ปี พ.ศ. 2548 รายงานการทบทวนนโยบายการ สื่อสารสาธารณะฉบับสุดท้าย (R-Paper) กับ นโยบายการเข้าถึงข้อมูลของธนาคารโลกและ ธนาคารพัฒนาภาคพื้นอเมริกา (กันยายน 2554)
 • ภาคผนวก 4: กรอบผลลัพธ์ของนโยบายการสื่อสาร สาธารณะ

Additional Details

Type
Subjects
 • ADB administration and governance
ISBN
 • 978-92-9092-591-0 (print)
 • 978-92-9092-592-7 (web)