การทบทวนนโยบายการสื่อสารสาธารณะ-ร่างเอกสารการปรึกษาหาครั้งที่ 2 และการเตรียมการเพื่อนำนโยบายไปปฏิบัติ และเอกสารและข้อมูลที่ต้องเผยแพร่เป็นประจำ | Asian Development Bank

การทบทวนนโยบายการสื่อสารสาธารณะ-ร่างเอกสารการปรึกษาหาครั้งที่ 2 และการเตรียมการเพื่อนำนโยบายไปปฏิบัติ และเอกสารและข้อมูลที่ต้องเผยแพร่เป็นประจำ

Institutional Document | กุมภาพันธ์ 2018

ร่างเอกสารการปรึกษาหารือครั้งที่ 2 ได้ปรับปรุงและชึ้แจงหลักการและข้อยกเว้นต่างๆ ซึ่งระบุไว้ในร่างเอกสารการปรึกษาหารือครั้งแรก

เอกสารเรื่อง “การเตรียมการเพื่อนำนโยบายไปปฏิบัติและเอกสารและข้อมูลที่ต้องเผยแพร่เป็นประจำ” (อ้างถึง เอกสารคำแนะนำสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปรึกษาหารือครั้งที่ 1) ได้ระบุรายละเอียดข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมให้กับผู้ที่รับผลกระทบจากโครงการ ผู้ร้องข้อมูลจากภายนอก กลไกการอุทธรณ์ การปฏิบัติอื่นๆ ตามคำแนะนำ