การทบทวนนโยบายการสื่อสารสาธารณะ - ร่างคำปรึกษาและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ | Asian Development Bank

การทบทวนนโยบายการสื่อสารสาธารณะ - ร่างคำปรึกษาและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

ADB กำลังทบทวนร่างรายงานการปรึกษาหารือและคำแนะนำเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของนโยบายการสื่อสารสาธารณะ (PCP) ซึ่งควบคุมการเผยแพร่ข้อมูลและเอกสารของ ADB แก่ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

PCP กำหนดให้ ADB ดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดภายในไม่เกิน 5 ปีนับจากวันที่ PCP มีผลบังคับใช้ เป้าหมายสูงสุดของการทบทวนคือการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายและให้ผู้มีส่วนได้เสียที่สนใจมีโอกาสที่จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของ PCP