กรุงมะนิลา, ประเทศฟิลิปปินส์ (10 กันยายน 2562) - ธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือ เอดีบี ได้มีการเผยแพร่รายงานเครื่องชี้วัดทางสถิติสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกฉบับที่ 50 ประจำปี 2562 (Key Indicators for Asia and the Pacific 2019) และพร้อมเปิดตัวฐานข้อมูลออนไลน์ (Key Indicators Database)

รายงานเครื่องชี้วัดทางสถิติ ฯ ประจำปี 2562 ประกอบด้วยข้อมูลสถิติล่าสุดของตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ การเงิน สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมถึงเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ของประเทศสมาชิกเอดีบีในภูมิภาคต่างๆ รวม 49 ประเทศ นอกจากนั้น ฐานข้อมูลออนไลน์ ซึ่งเปิดตัวพร้อมกัน ยังมีตัวชี้วัดทางสถิติมากกว่า 1,000 ตัวชี้วัด และสามารถสืบหาข้อมูลย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี 2543 จนถึงปัจจุบัน โดยวิธีการการเข้าถึงที่ง่ายและรวดเร็ว

รายงานฉบับดังกล่าวแสดงถึงจำนวนประชากรซึ่งอยู่ในระดับความยากจนรุนแรงลดลงในเอเชียและแปซิฟิก โดยลดลงจากจำนวน 1.1 พันล้านคน ในปี 2545 เหลือเพียง 264 ล้านคน ในปี 2558 รายงานยังระบุว่าปี 2561 ภูมิภาคมีสัดส่วนของ GDP (ณ ค่าเงินเหรียญสหรัฐปัจจุบัน) เกินหนึ่งในสามของ GDP ทั่วโลก ในขณะที่บทบาทของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกำลังเพิ่มมากขึ้นในฐานะเป็นห่วงโซ่มูลค่าการผลิตรายใหญ่ของโลกและเป็นหนึ่งในเป้าหมายสุดท้ายของสินค้าทีมีมูลค่าสูง นอกจากนั้น  เอเชียสามารถสร้างรายได้คิดเป็นร้อยละ 23 ของรายได้จากการผลิตเพื่อส่งออกทั่วโลกในปี 2543  และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 30 ภายในปี 2561

“รายงานเครื่องชี้วัดทางสถิติฯ ประจำปี 2562 แสดงให้เห็นว่าภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกมีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกและต่อการมุ่งเน้นสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามรูปแบบ SDGs” กล่าวโดย นายยาซูยูกิ ซาวา-ดะ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ประจำเอดีบี “เนื่องจากภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกมีความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย SDGs การรวบรวมข้อมูลที่ทันสมัย เชื่อถือได้ และแม่นยำจึงเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน การติดตามนโยบาย และความคืบหน้าของภูมิภาค”

รายงานฉบับนี้ยังมีบทเสริมพิเศษเรื่อง Computer-Assisted Personal Interviewing (CAPI)  ซึ่งเป็นเทคนิคเพื่อช่วยในการสัมภาษณ์ส่วนตัว รวบรวมข้อมูล และสำรวจด้วยอุปกรณ์ดิจิทัล เช่น แท็บเล็ต และ สมาร์ทโฟน ในปัจจุบัน ได้มีการศึกษาการใช้เทคนิค CAPI ในสามประเทศ คือ สปป.ลาว ศรีลังกา และ เวียดนาม ซึ่งพบว่าการใช้เทคนิคดังกล่าวสามารถลดจำนวนข้อผิดพลาดในการประมวลผลและประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น

เนื้อหาอื่นๆ ที่ถูกรวบรวมไว้ในรายงานประจำปี 2562 ดังกล่าวประกอบไปด้วย:

•สถานะของตัวชี้วัด SDG ในเอเชียและแปซิฟิก

•แนวโน้มภูมิภาค ตาราง รวมถึงตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจใน 8 เรื่องหลัก ได้แก่ - ประชากร เศรษฐกิจและผลผลิต เงินรวมทั้งการเงินและราคา โลกาภิวัตน์ การขนส่งและการสื่อสาร พลังงานและไฟฟ้า สิ่งแวดล้อม และรัฐบาลและการปกครอง

•ตารางและข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับห่วงโซ่มูลค่าของโลก และ

• ตารางข้อมูลล่าสุดแยกรายประเทศทั้ง 49 ประเทศสมาชิกของเอดีบี

Media Contact