fbpx เอดีบียังคงอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเอเชียไว้เท่าเดิม | Asian Development Bank

เอดีบียังคงอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเอเชียไว้เท่าเดิม

News Release | 18 กรกฎาคม 2014

มะนิลา ฟิลิปปินส์ (18 กรกฎาคม 2557) – รายงานฉบับล่าสุดของธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือ เอดีบี เปิดเผยว่าประเทศกาลังพัฒนาในเอเชียยังคงรักษาระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจใน ปี 2557 ไว้คงที่ ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะเติบโตช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ในไตรมาสแรก

รายงานการวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจของเอเชียฉบับเพิ่มเติม (Asian Development Outlook (ADO) Supplement) ซึ่งเปิดเผยในวันนี้ คาดว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเอเชียกาลังพัฒนา 45 ประเทศจะอยู่ที่ร้อยละ 6.2 ในปี 2557 และร้อยละ 6.4 .ในปี 2558 ซึ่งเท่ากับที่เคยคาดการณ์ไว้เมื่อเดือนเมษายน

นาย Juzhong Zhuang รองหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ ประจาเอดีบี กล่าวว่า ประเทศเอเชียกาลังพัฒนายังคงเจริญเติบโตได้ดีทั้งภูมิภาค การเติบโตในระดับปานกลางของจีนเป็นไปตามที่เอดีบีคาดการณ์ไว้ ในขณะที่อินเดียซึ่งกาลังดาเนินการปฏิรูป อาจทาให้แนวโน้มการเติบโตมีมากขึ้น

เศรษฐกิจในประเทศอุตสาหกรรมหลักคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.5 ในปีนี้ ซึ่งต่ากว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 1.9 ใน ADO เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา การเติบโตของสหรัฐที่ชะลอตัวลงถูกทดแทนโดยการเติบโตของญี่ปุ่นที่แข็งแกร่ง ในไตรมาสแรก ในขณะที่เศรษฐกิจที่ใช้เงินยูโรเติบโตตามที่คาดการณ์ไว้โดยรวม

สาหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออก การเติบโตของจีนรายไตรมาสเป็นไปตามที่เอดีบีคาดการณ์ โดยมีการบริโภคอย่างต่อเนื่อง มีมาตราการของรัฐบาลเพื่อการลงทุนที่มีเสถียรภาพ มีอุปสงค์จากภายนอกที่เพิ่มมากขึ้นในไตรมาสที่สองของปี 2557 และมีการขายปลีกและผลผลิตอุตสาหกรรมมที่กระเตื้องขึ้นเช่นกัน โดยรวมแล้ว เศรษฐกิจจีนจะเติบโตเป็นตามที่คาดการณ์ไว้ใน ADO เมื่อเดือนเมษายน ที่ร้อยละ 7.5 ในปี 2557 และร้อยละ 7.4 ในปี 2558

แนวโน้มเศรษฐกิจที่ดีขึ้นของอินเดียทาให้แนวโน้มอัตราการเติบโตโดยรวมของ เอเชียใต้ยังคงอยู่ในระดับเดิม รัฐบาลใหม่ของอินเดีย ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีพรรคการเมืองเดียวมีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่ปี 2527 ได้ออกมาตรการ 10 อย่าง เพื่อทาให้เศรษฐกิจอินเดียฟื้นตัว โดยให้ความสาคัญกับการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานและการลงทุน เร่งหาทางออกประเด็นการบริหารงานระหว่างกระทรวง ดาเนินนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพ ในขณะที่รายละเอียดของการปฏิรูปโครงสร้างยังมีจากัด แต่เป็นที่คาดหวังว่าความมั่นคงทางการเมืองจะช่วยให้การลงทุนโครงสร้างพื้น ฐานเพิ่มขึ้น เอดีบียังคงคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของอินเดียไว้เท่าเดิมที่ร้อยละ 5.5 ในปีงบประมาณ 2557 แต่ปรับการคาดการณ์ในปีงบประมาณ 2558 จากร้อยละ 0.3 เป็นร้อยละ 6.3 เนื่องจากการปฏิรูปที่เริ่มส่งผล

อัตราการขยายตัวของปากีสถานในปีงบประมาณซึ่งสิ้นสุดลง ณ เดือนมิถุนายนสูงขึ้นกว่าที่คาดไว้ที่ร้อยละ 4.1 จากเดิมที่คาดการณ์ไว้เมื่อเดือนเมษายนที่ร้อยละ 3.4 ขณะที่เนปาลคาดว่าจะเติบโตแข็งแกร่งขึ้นในช่วงที่เหลือของปีงบประมาณ โดยภาพรวม การเติบโตของเอเชียใต้ในปี 2557 คาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 มาอยู่ที่ร้อยละ 5.4 แนวโน้มที่ดีขึ้นของอินเดียช่วยผลักดันให้การคาดการณ์ของเอเชียใต้ในปี 2558 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.8 เป็นร้อยละ 6.1

แนวโน้มเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชะลอตัวลงจากการเติบโตที่ลดลงของ อินโดนีเซีย ไทย และเวียดนาม สาหรับอินโดนีเซีย อัตราการขยายตัวของไตรมาสแรกในปี 2557 ชะลอลงมาอยู่ที่ร้อยละ 5.2 เนื่องจากความต้องการจากต่างประเทศที่อ่อนตัวลง ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ลดลง และการห้ามส่งออกสินค้าแร่ชั่วคราวซึ่งส่งผลให้การฟื้นตัวของการส่งออก สุทธิช้ากว่าที่คาดการณ์ ส่วนเศรษฐกิจไทยหดตัวร้อยละ 0.6 ในไตรมาสแรก เนื่องจากปัญหาทางการเมืองส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายภายในประเทศและการท่อง เที่ยว การเติบโตของเวียดนามคาดว่าจะปรับตัวเล็กน้อยเพื่อให้สอดคล้องกับผลกระทบจาก ความตึงเครียดที่มีกับจีนต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจรวมถึงการประท้วงของโรงงาน เมื่อเร็วๆ ทั้งนี้ คาดว่าการเติบโตของอนุภูมิภาคในปี 2257 จะถูกปรับลดลงร้อยละ 0.3 มาอยู่ที่ร้อยละ 4.7 แต่เอดีบียังคงคาดการณ์การเติบโตในปี 2558 ที่ร้อยละ 5.4 เนื่องจากปัจจัยที่ส่งผลให้เศรษฐกิจในปี 2557 ชะลอลงน่าจะเป็นผลชั่วคราว

การเติบโตในเอเชียกลางค่อยๆ ลดระดับลง เนื่องจากเศรษฐกิจหลายประเทศได้รับผลกระทบจากแนวโน้มเศรษฐกิจถดถอยของรัส เซีย การปรับการคาดการณ์เป็นผลมาจากเศรษฐกิจของคาซักสถาน ไครกิซ และอุสเบกิซสถาน ชะลอตัวลงจากที่คาดไว้ในปี 2557 โดยคาดว่าการเติบโตทั้งภูมิภาคจากปรับตัวลดลงจากร้อยละ 6.5 ซึ่งคาดการณ์ไว้ใน ADO เมื่อเดือนเมษายน เป็นร้อยละ 6.3 ในปี 2557 และร้อยละ 6.1 ในปี 2558

การเติบโตในเอเชียกลางค่อยๆ ลดระดับลง เนื่องจากเศรษฐกิจหลายประเทศได้รับผลกระทบจากแนวโน้มเศรษฐกิจถดถอยของรัส เซีย การปรับการคาดการณ์เป็นผลมาจากเศรษฐกิจของคาซักสถาน ไครกิซ และอุสเบกิซสถาน ชะลอตัวลงจากที่คาดไว้ในปี 2557 โดยคาดว่าการเติบโตทั้งภูมิภาคจากปรับตัวลดลงจากร้อยละ 6.5 ซึ่งคาดการณ์ไว้ใน ADO เมื่อเดือนเมษายน เป็นร้อยละ 6.3 ในปี 2557 และร้อยละ 6.1 ในปี 2558

พายุฤดูร้อนในโซโลมอนและตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจที่อ่อนตัวลงกว่าที่คาดของปา ลัวและติมอร์ตะวันออก ส่งผลให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของแปซิฟิกชะลอลง โดยรวมแล้ว คาดว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของแปซิฟิกจะอยู่ที่ร้อยละ 5.2 ในปี 2557 ซึ่งลดต่าลงกว่าที่คาดการณ์ไว้ใน ADO เมื่อเดือนเมษายน ร้อยละ 0.2 อย่างไรก็ตาม คาดว่าเศรษฐกิจแปซิฟิกจะปรับตัวสูงขึ้นถึงร้อยละ 13.2 ในปี 2558 ซึ่งเป็นผลจากการเติบโตแบบก้าวกระโดดของปาปัวนิวกินีเนื่องจากการส่งออกก๊าซ ธรรมชาติเหลวได้ทั้งปีเป็นปีแรก

รายงานการวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจของเอเชีย หรือ ADO เป็นรายงานการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจของเอดีบีฉบับหลัก ซึ่งจะเผยแพร่ทุกเดือนเมษายนของทุกปี และจะปรับให้ทันกับสถานการณ์ล่าสุดในเดือนกันยายน สาหรับรายงานฉบับเพิ่มเติมโดยย่อจะเผยแพร่ในเดือนกรกฎาคมและธันวาคม โดยสามารถเข้าไปดูรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.adb.org/data/publications.

เอดีบีซึ่งมีสานักงานตั้งอยู่ ณ กรุงมะนิลา ได้อุทิศตนให้กับการลดปัญหาความยากจนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก การเจริญเติบโตเศรษฐกิจแบบองค์รวม การเติบโตแบบยั่งยืนที่คานึงถึงสิ่งแวดล้อม และการบูรณาการทางภูมิภาค เอดีบีก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2509 และมีสมาชิกทั้งหมด 67 ประเทศ โดย 48 ประเทศมาจากประเทศในภูมิภาค ณ สิ้นปีพ.ศ. 2556 เอดีบีได้ให้ความช่วยเหลือเป็นเงินจานวนทั้งสิ้น 21 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงการให้กู้ร่วมจานวนเงิน 6.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ