มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ (24 เมษายน 2566) — ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) หรือ เอดีบี ได้จัดสรรเงินทุนในการดำเนินงานทั้งหมดสูงถึง 20.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ จากแหล่งเงินทุนของเอดีบีเองในปี 2565 เพื่อช่วยให้ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจากการแพร่ระบาด COVID-19 แม้จะมีอุปสรรคและวิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้นก็ตาม

รายงานประจำปี 2565 ของเอดีบี (Annual Report 2022) ซึ่งเผยแพร่ในวันนี้ ได้แจกแจงงบการเงินและผลการดำเนินงานของธนาคารว่า เอดีบีได้สนับสนุนประเทศสมาชิกกำลังพัฒนาของธนาคารอย่างไรผ่านการผสมผสานด้านการเงิน ความรู้ และความร่วมมือต่างๆ เพื่อช่วยให้ภูมิภาคนี้รับมือกับภาวะเศรษฐกิจที่ทรุดหนักขึ้นจากการรุกรานยูเครนโดยรัสเซีย วิกฤตอาหารที่เลวร้ายลง อีกทั้งสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงที่สุดขั้ว

“การสนับสนุนของเราในปี 2565 ที่ผ่านมานั้น ช่วยให้ประเทศสมาชิกกำลังพัฒนารับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันของวิกฤตเหล่านี้ได้ และในขณะเดียวกันยังช่วยเสริมความแข็งแกร่งระยะยาวในการเอาชนะสถานการณ์ที่เข้าขั้นวิกฤตต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความมั่นคงทางอาหาร”  นายมาซาสึกุ อะซาคาวา ประธานเอดีบี กล่าว

การจัดสรรเงินทุนสำหรับการดำเนินงานมูลค่า 20.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ประกอบด้วย เงินกู้และการค้ำประกัน เงินช่วยเหลือแบบให้เปล่า การลงทุนในตราสารทุน และความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคที่มีให้กับทั้งรัฐบาลและภาคเอกชน นอกจากนี้เอดีบียังสามารถระดมเงินทุนร่วมได้สูงถึง 11.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ADB จัดสรรเงินทุนที่ผูกพันแล้วมูลค่า 6.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อช่วยลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวด้านสภาพภูมิอากาศในปี 2565 และยังช่วยให้เป้าหมายการจัดหาเงินทุนสะสมสำหรับสภาพภูมิอากาศจำนวน 100 พันล้านเหรียญสหรัฐในช่วงปี 2562-2573 มีความก้าวหน้าเช่นกัน

เพื่อจัดการกับวิกฤตอาหารที่เลวร้ายลงของภูมิภาค เอดีบีได้จัดสรรเงินทุนมูลค่า 3.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ ภายใต้โครงการความมั่นคงด้านอาหารมูลค่า 14 พันล้านเหรียญสหรัฐ ส่งมอบอาหารที่จำเป็นแก่ผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างมากที่สุดและเสริมสร้างระบบการผลิตอาหารไปด้วยเช่นกัน

เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ เอดีบีได้ให้ทุนสนับสนุนเพื่อช่วยในการปฏิรูปสถาบัน การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการให้บริการสาธารณะ และยังช่วยสนับสนุนการเติบโตของภาคเศรษฐกิจที่สำคัญอีกด้วย ส่วนการจัดสรรเงินทุนที่ผูกพันแล้วมูลค่า 3.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ ของเอดีบีที่มีให้กับภาคเอกชนนั้น คลอบคลุมการสนับสนุนสภาพคล่องที่สำคัญให้แก่องค์กรต่างๆ ซึ่งกำลังเผชิญกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ยากลำบากด้วยเช่นกัน

ในขณะเดียวกัน เอดีบียังได้ลงทุนอย่างกว้างขวางในโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เช่นเดียวกับในด้านการศึกษา สุขภาพ และภาคสังคมอื่นๆ ที่มีส่วนในการสร้างความยืดหยุ่นให้กับเศรษฐกิจทั่วทั้งระบบ

การส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศยังคงเป็นงานระดับต้นที่เอดีบีให้ความสำคัญ โดยร้อยละ 97 ของการดำเนินงานของเอดีบีในปี 2565 ได้รวมถึงวาระนี้เข้าในการดำเนินงานด้วย ซึ่งรวมถึงความคิดริเริ่มเพื่อพัฒนาการเข้าถึงงานที่มีคุณภาพของผู้หญิง ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการของผู้หญิง และสร้างความยืดหยุ่นของผู้หญิงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรายงานประจำปี 2565 ยังระบุว่า เอดีบีได้ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกกำลังพัฒนาที่มีความเปลี่ยนแปลงและซับซ้อนได้ดียิ่งขึ้นอย่างไร ซึ่งรวมถึงมาตรการในการปลดล็อกทรัพยากร เพื่อนำมาใช้สนับสนุนการพัฒนาของภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผ่านการทบทวนกรอบเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงอย่างเหมาะสม ตลอดจนการปฏิรูปองค์กรทั้งเชิงโครงสร้างและที่ไม่ใช่เชิงโครงสร้างตามแนวทางการดำเนินงานแบบใหม่   

“ผมมั่นใจว่าการปฏิรูปเหล่านี้ จะส่งผลให้เอดีบีสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้กับภูมิภาค ซึ่งรวมไปถึงการขยายการจัดหาเงินทุนด้านสภาพอากาศ การระดมการลงทุนของภาคเอกชนให้มากยิ่งขึ้น และจัดหาทางออกของการพัฒนาที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า” นายอะซาคาวา กล่าว

เอดีบีมุ่งมั่นในการพัฒนาภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกให้เจริญรุ่งเรือง มีการพัฒนาอย่างทั่วถึง พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง และมีความยั่งยืน ในขณะเดียวกัน ยังคงพยายามในการขจัดปัญหาความยากจนต่อไป เอดีบีก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2509 โดยมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 68 ประเทศ โดย 49 ประเทศ มาจากประเทศในภูมิภาค

Media Contact