มะนิลา ฟิลิปปินส์ (13 เมษายน 2563) ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) หรือ เอดีบี ได้ประกาศเพิ่มกรอบวงเงินให้ความช่วยเหลืออีก 3 เท่า เพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมีมูลค่าสูงถึง 20 พันล้านเหรียญสหรัฐ และยังได้อนุมัติมาตรการต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้การดำเนินงานในการให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีความคล่องตัว

กรอบการให้ความช่วยเหลือของเอดีบีดังกล่าวเป็นการเพิ่มจากวงเงินเริ่มต้นเดิมมูลค่า 6.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งประกาศไปเมื่อวันที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมา โดยเพิ่มวงเงินอีก 13.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อช่วยเหลือประเทศสมาชิกของเอดีบีรับมือกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสุขภาพอย่างรุนแรงจากการแพร่ระบาด COVID-19  กรอบวงเงิน 20 พันล้านเหรีญสหรัฐ นี้ จะรวมถึงวงเงินช่วยเปล่าและการปล่อยกู้แบบผ่อนปรนมูลค่า 2.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ

“การแพร่ระบาดในครั้งนี้ จะทำให้ผลที่ได้รับทางเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาต่างๆ ในเอเชียและแปซิฟิก และความก้าวหน้าในการบรรเทาปัญหาความยากจนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นใหม่ นอกจากนั้น ยังส่งให้เศรษฐกิจถดถอยอีกด้วย” นายมาซาสึกุ อะซาคาวา ประธานเอดีบีกล่าว “การขยายกรอบการให้ความช่วยเหลือคลอบคลุมทุกด้าน ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งขันจากกรรมการบริหาร จะทำให้การส่งผ่านความช่วยเหลือไปยังรัฐบาลและภาคเอกชนของประเทศสมาชิกกำลังพัฒนาเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และคล่องตัว เพื่อแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสและรับมือกับเศรษฐกิจถดถอยได้อย่างเร่งด่วน”

เอดีบีได้ประมินผลกระทบของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสต่อเศรษฐกิจโลกคิดเป็นร้อยละ 2.3 ถึงร้อยละ 4.8 ของ GDP เมื่อวันที่ 3 เมษายน ที่ผ่านมา โดยคาดว่าอัตราการเติบโตของภูมิภาคจะลดต่ำลงจากร้อยละ 5.2 เมื่อปีที่แล้ว เป็นร้อยละ 2.2 ในปี 2563

กรอบความช่วยเหลือใหม่นี้ จะประกอบด้วย การจัดตั้ง COVID-19 Pandemic Response Option ภายใต้วงเงินสนับสนุนของเอดีบีในการรับมือกับความผันผวนของระบบเศรษฐกิจ (ADB’s Countercyclical Support Facility) โดยวงเงินราว 13 พันล้านเหรียญสหรัฐ จะจัดสรรไปให้กับทางเลือกใหม่ดังกล่าว เพื่อช่วยรัฐบาลของประเทศสมาชิกกำลังพัฒนาดำเนินแผนการใช้จ่ายเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาด COVID-19 โดยเฉพาะกับกลุ่มคนยากจนและเปราะบางอย่างมีประสิทธิภาพ ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจะยังคงดำเนินต่อไปเพื่อจัดหาเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ป้องกันส่วนตัวอย่างรวดเร็วจากการจัดซื้อจัดจ้างที่ขยายวงเงินออกไป   

ทั้งนี้ วงเงิน 2 พันล้านเหรียญสหรัฐ จากกรอบวงเงินให้ความช่วยเหลือ 20 พันล้านเหรียญสหรัฐ จะจัดสรรไว้สำหรับภาคเอกชน เงินกู้และการค้ำประกันจะมีไว้ให้สำหรับสถาบันการเงินที่ต้องฟื้นฟูการค้าและห่วงโซ่อุปทาน การยกระดับการกู้เงินรายย่อยในระดับฐานราก การสนับสนุนการค้ำประกัน และวงเงินพยุงกระแสเงินสดของกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่เป็นผู้หญิง จะดำเนินควบคู่ไปกับการให้เงินกู้ตรงกับบริษัทที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

กรอบการให้ความช่วยเหลือดังกล่าว รวมถึง การปรับนโยบายและกระบวนการทำงานภายในเพื่อให้เอดีบีสามารถตอบสนองต่อวิกฤติการณ์ได้ทันท่วงที  การขยายขอบเขตการช่วยเหลือภายใต้กรอบวงเงิน และการทำให้ข้อตกลงในการกู้เงินเหมาะสมกับสถานการณ์ของประเทศสมาชิกนั้นๆ

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้กรอบความช่วยเหลือนี้ เอดีบีจะทำงานใกล้ชิดกับองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ เช่น IMF World Bank WHO UNICEF และหน่วยงาน UN อื่นๆ รวมทั้งชุมชนในระดับโลกอีกด้วย

Media Contact