fbpx รายงานของธนาคารพัฒนาเอเชียระบุว่า ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของคนจนกับคนรวยในเอเชียที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบในทางลบต่อการเจริญเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของเอเชีย | Asian Development Bank

รายงานของธนาคารพัฒนาเอเชียระบุว่า ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของคนจนกับคนรวยในเอเชียที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบในทางลบต่อการเจริญเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของเอเชีย

News Release | 11 เมษายน 2012

กรุงเทพฯ ประเทศไทย (11 เมษายน 2555) - รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์และ แนวโน้มทางเศรษฐกิจเอเชียประจำปี พ.ศ. 2555 (Asian Development Outlook 2012:ADO 2012) ของธนาคารพัฒนาเอเชีย (เอดีบี) ระบุว่า การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วของภูมิภาคเอเชียกำลังทิ้งประชาชนหลายล้านคนอยู่ข้างหลัง และเป็นสาเหตุให้ให้ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนขยายใหญ่ขึ้นซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของภูมิภาค

นาย Changyong Rhee หัวหน้าเศรษฐกรของเอดีบีกล่าวว่า "ประชาชนอีก 240 ล้านคนจะสามารถหลุดพ้นจากความยากจนในช่วงกว่า 20 ปีที่ผ่านมาถ้าหากปัญหาความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจไม่ขยายวงกว้างมากขึ้นดังเช่นที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1990s

รายงานวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจเอเชียประจำปีพ.ศ.2555 ซึ่งเป็นรายงานทางเศรษฐกิจเอเชียประจำปีฉบับสำคัญของเอดีบี ระบุว่า ปัญหาการแบ่งแยกทางรายได้กำลังเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในภูมิภาคเอเชียซึ่งคนที่ร่ำรวยที่สุดร้อยละ 1 ของครัวเรือน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6-8 ของรายได้โดยรวมของภูมิภาค โดยเกือบร้อยละ 20 ของรายได้โดยรวมเป็นของคนที่มีฐานะมั่งคั่งที่สุดที่มีสัดส่วนร้อยละ 5 ในประเทศเอเชียส่วนใหญ่ รายงานดังกล่าวระบุด้วยว่า ส่วนแบ่งรายได้ที่พอกพูนขึ้นของครอบครัวที่มีฐานะร่ำรวยที่สุดได้เพิ่มสูงขึ้นตามเวลาด้วย

ทั้งนี้ ค่าสัมประสิทธิ์ของความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ได้เพิ่มสูงขึ้นใน 3 ประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินเดีย และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยนับจากต้นทศวรรษที่ 1990s ถึงปีพ.ศ. 2553 ค่าสัมประสิทธิ์ของความไม่เสมอภาคเพิ่มสูงขึ้นจาก 32 เป็น 43 ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จาก 33 เป็น 37 ในสาธารณรัฐอินเดีย และจาก 29 เป็น 39 ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และหากมองในภาพรวม ค่าสัมประสิทธิ์ของความไม่เสมอภาคของภูมิภาคเอเชียเพิ่มสูงขึ้นจาก 39 เป็น 46 ในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา

รายงานของเอดีบีระบุด้วยว่า ความสามารถในการเข้าถึงการศึกษา การสาธารณสุข และบริการสาธารณะอื่นๆ ที่ไม่เท่าเทียมกันเป็นปัจจัยสำคัญต่อปัญหาความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงขึ้น และกีดขวางโอกาสที่คนยากจนจะยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของตน ทั้งนี้ เด็กที่มาจากครอบครัวที่ยากจนที่สุดจะมีปัญหาการออกจากโรงเรียนกลางคันสูงกว่าถึงร้อยละ 5 ในขณะที่โอกาสการเสียชีวิตของเด็กทารกที่เกิดในครอบครัวยากจนก็สูงกว่าเด็กทารกที่เกิดในครอบครัวร่ำรวยถึง 10 เท่า

นาย Rhee กล่าวด้วยว่า "ความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจได้นำไปสู่วงจรอุบาทว์ โดยโอกาสที่ไม่เท่าเทียมกันได้ก่อให้เกิดความไม่เสมอภาคทางรายได้ ซึ่งนำไปสู่ความแตกต่างทางโอกาสในอนาคตสำหรับครอบครัวต่างๆ ที่เห็นได้อย่างชัดเจน

นอกจากนี้ การจัดสรรเทคโนโลยีใหม่ๆ และโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการลงทุน ที่ไม่เสมอภาคกันทำให้ปัญหาการแบ่งแยกทางรายได้ชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างบริเวณชนบทกับตัวเมือง และระหว่างจังหวัดชายทะเลกับจังหวัดที่อยู่ห่างจากฝั่งทะเล ทั้งนี้ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ความแตกต่างระหว่างชนบทและตัวเมือง และความแตกต่างระหว่างมณฑลต่าง ๆ เป็นสาเหตุสำคัญของความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจ

รายงานของเอดีบีระบุด้วยว่า ผลตอบแทนสำหรับความชำนาญเฉพาะทางได้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ในหลายประเทศ โดยคนงานทีได้มีการศึกษาที่ดีกว่าก็กำลังเพลินเพลินกับรายได้ที่สูงขึ้น ทั้งนี้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้ให้ความสำคัญกับเงินทุนมากกว่าแรงงาน โดยส่วนแบ่งของรายได้จากแรงงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลงในขณะที่อัตราส่วนของเงินทุนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศกลับเพิ่มสูงขึ้นในหลายประเทศ จำนวนแรงงานที่มีมากมายเหลือเฟือเมื่อเทียบกับเงินทุนในภูมิภาคก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สัดส่วนของรายได้จากแรงงานลดลง

นอกจากนี้ รายงานของเอดีบีระบุด้วยว่า รัฐบาลจะต้องมุ่งเน้นการใช้ทางเลือกทางนโยบายสำหรับการบรรเทาปัญหาความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ ซึ่งรวมไปถึงการสร้างงานที่มีคุณภาพ การเพิ่มงบประมาณด้านการศึกษาและการสาธารณสุข และการขยายกลไกการป้องกันทางสังคม รวมทั้งการให้เงินช่วยเหลือแก่ประชาชนอย่างมีเงื่อนไข นอกจากนี้ ทางเลือกด้านนโยบายหลักอื่นๆ ได้แก่ การเปลี่ยนจากการใช้จ่ายทางการคลังจากการอุดหนุนด้านราคาที่ไม่เพาะเจาะจง อาทิ การอุดหนุนราคาเชื้อเพลิง ไปเป็นการช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเป้าหมายและนโยบายการคลังแบบเฉพาะเจาะจงมากขึ้น การบริหารรายได้ของรัฐอย่างเสมอภาคมากขึ้นและในวงกว้างมากขึ้น รวมทั้งการลงทุนด้านสาธารณูปโภคเพื่อลดความ ไม่เท่าเทียมกันระหว่างภูมิภาคที่พัฒนาแล้วและภูมิภาคที่ขาดการพัฒนา

เอดีบีซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งขึ้น ณ กรุงมะนิลา ได้อุทิศตนให้กับการลดความยากจนในภูมิภาคเอเชีย ผ่านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบทั่วถึงและทุกภาคมีส่วนร่วม การเจริญเติบโตแบบยั่งยืนที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และการบูรณาการทางภูมิภาค เอดีบีก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2509 มีสมาชิก 67 ประเทศ โดย 48 ประเทศมาจากประเทศในภูมิภาคเอเชีย