มะนิลา, ฟิลิปปินส์ (6 มีนาคม 2563) – ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) หรือ เอดีบี ได้นำเสนอบทวิเคราะห์ฉบับใหม่วันนี้ โดยระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียผ่านหลายช่องทาง ซึ่งรวมถึงอุปสงค์ภายในประเทศและธุรกิจการท่องเที่ยวลดต่ำลง การค้าและห่วงโซ่การผลิตชะงักงัน และผลกระทบต่อสุขอนามัยของประชากร

ขนาดความสูญเสียทางเศรษฐกิจขึ้นกับว่าการระบาดดังกล่าวจะพัฒนาไปอย่างไร ซึ่งยังคงอยู่ในสภาวะที่ไม่แน่นอนสูง บทวิเคราะห์ได้สำรวจรผลกระทบทางเศรษฐกิจและพบว่าระดับความสูญเสียจะเริ่มตั้งแต่ 77 พันล้านเหรียญสหรัฐ จนถึง 347 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.1 ถึงร้อยละ 0.4 ของ GDP โลก

ในกรณีที่สถานการณ์รุนแรงในระดับปานกลาง (moderate scenario) ซึ่งหมายถึงมีการบังคับใช้มาตรการป้องกันหรือการคุมเข้มต่างๆ เช่น การห้ามเดินทาง 3 เดือนหลังเกิดการระบาดตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา ความสูญเสียทางเศรษฐกิจของโลกอาจมีมูลค่าสูงถึง 156 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณร้อยละ 0.2 ของ GDP โลก โดยความสูญเสียทางเศรษฐกิจของจีนจะอยู่ที่ 103 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณร้อยละ 0.8 ของ GDP จีน ในขณะที่ประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ ในเอเชียคาดว่าจะเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจรวมกันมูลค่า 22 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.2 ของ GDP  รวมของประเทศเหล่านั้น ส่วนของไทยนั้น ในสถานการณ์รุนแรงในระดับปานกลาง คาดว่าจะเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจประมาณ 5.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณร้อยละ 1.11 ของ GDP ไทย

“มีความไม่แน่นอนหลายอย่างจากการแพร่ระบาด COVID-19 รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจ ดังนั้น การคาดการณ์ต่างๆ จึงต้องใช้สถานการณ์จำลองหลายแบบเพื่อแสดงภาพแนวโน้มความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นให้ชัดเจน” นายยาซูยูกิ ซาวาดะ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของเอดีบีกล่าว “เราหวังว่าบทวิเคราะห์ของเอดีบีฉบับนี้จะช่วยให้รัฐบาลต่างๆ สามารถบรรเทาลดผลกระทบทั้งต่อเศรษฐกิจและต่อคนจากการแพร่ระบาดในครั้งนี้ได้”

Estimated Global and Regional Impact of COVID-19, under Different Scenarios

Best case

Moderate case

Worse case

As % of GDP

Losses in $ billions

As % of GDP

Losses in $ billions

As % of GDP

Losses in $ billions

World

–0.1

$77

–0. 2

$156

–0.4

$347

People’s Republic of China

–0.3

$44

–0.8

$103

–1.7

$237

Developing Asia excluding the People’s Republic of China

–0.2

$16

–0.2

$22

–0.5

$42

Rest of the World

 0.0

$17

  0.0

$31

  0.0

$68

Source: ADB staff estimates.

บทวิเคราะห์ The Economic Impact of the COVID-19 Outbreak on Developing Asia, จะนำเสนอรายละเอียดในสถานกาณ์จำลองต่างๆ และการคาดการณ์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจในแต่ละรายสาขาของแต่ละประเทศกำลังพัฒนาในเอเชีย รวมทั้งทั้งสมมติฐานของสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดต่อเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสในครั้งนี้ ซึ่งจะช่วยเป็นแนวทางให้รัฐบาลต่างๆ พิจารณาตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม

การประเมินในทุกสถานการณ์จำลองสามารถดูได้ที่ available on ADB’s website  ซึ่งจะมีการปรับปรุงให้ทันกับสถานการณ์ที่พัฒนาอยู่ตลอด

เอดีบีได้ตอบสนองอย่างทันท่วงทีต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เอดีบีได้จัดสรรเงินทุนจำนวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อปรับปรุงการคัดกรองเชื้อและการป้องกันไว้รัส  รวมทั้งการรับมือกับการแพร่ระบาดให้กับจีนและประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เอดีบีได้จัดสรรเงินทุนอีก 2 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อสนับสนุนทุกประเทศสมาชิกที่กำลังพัฒนาในการรับมือกับการแพร่ระบาดดังกล่าว นอกจากนั้น เอดีบียังได้จัดสรรเงินกู้ภาคเอกชนมูลค่า 18.6 ล้านเหรียญสหร้ฐ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา แก่บริษัท Jointown Pharmaceutical Group  ซึ่งเป็นบริษัทจัดจำหน่ายยาในเมืองอู่ฮันของจีน เพื่อสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสและยาที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง

เอดีบีพร้อมที่จะสนับสนุนประเทศสมาชิกที่กำลังพัฒนาในการรับมือผลกระทบจาก COVID-19 ต่อไป โดยจะใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการตอบสนองความต้องการในการรับมือปัญหาผ่านความช่วยเหลือทางการเงินใหม่หรือที่มีอยู่แล้ว การให้กู้แบบฉุกเฉินและการให้กู้เชิงนโยบาย การลงทุนภาคเอกชน และความช่วยเหลือทางวิชาการและองค์ความรู้ต่างๆ

เอดีบีมุ่งมั่นในการพัฒนาภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกให้เจริญรุ่งเรือง มีการพัฒนาอย่างทั่วถึง พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง และมีความยั่งยืน ในขณะเดียวกัน ยังคงพยายามในการขจัดปัญหาความยากจนต่อไป เอดีบีก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2509 โดยมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 68 ประเทศ โดย 49 ประเทศ มาจากประเทศในภูมิภาค

Media Contact