กรุงเทพฯ ประเทศไทย (9 ธันวาคม 2565) – ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยการสนับสนุนของธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) หรือ เอดีบี ได้ออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนเป็นครั้งแรกตามแนวทางพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนของสมาคมตลาดทุนระหว่างประเทศและภายใต้มาตรฐานการออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนของอาเซียน (Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Sustainability Bond standards) 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนมูลค่า 8.5 พันล้านบาท (หรือเทียบเท่า 240 ล้านเหรียญสหรัฐ) ซึ่งมีอายุ 3 ปี และ 12 ปีในวันนี้ โดยพันธบัตรดังกล่าวได้เปิดขายให้กับนักลงทุนสถาบันและมียอดจองหน่วยลงทุนเกินเป้าหมายเกือบ 2 เท่า เงินระดมทุนจากการออกพันธบัตรดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในการรีไฟแนนซ์และสนับสนุนการปล่อยสินเชื่อแก่โครงการต่างๆ ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคมของธนาคาร ได้แก่ โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเพื่อให้ผู้ที่มีรายได้น้อยและปานกลางได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และการสนับสนุนให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยที่ประหยัดพลังงาน 

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดเผยว่า “การออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืน ครั้งแรกของธนาคาร ได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากนักลงทุนสถาบันในประเทศ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญในการนำประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เข้ามารวมกับการดำเนินกิจการของธนาคาร และนอกจากจะเป็นการช่วยสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนด้านความยั่งยืนของประเทศไทยแล้ว การออกพันฒบัตรความยั่งยืนในครั้งนี้จะส่งเสริมให้ธนาคารสามารถบรรลุพันธกิจทำให้คนไทยมีบ้านเป็นของตนเองได้ พร้อมไปกับการขับเคลื่อนธนาคารสู่ความยั่งยืน”  

“การระดมทุนดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเอดีบีมุ่งมั่นที่จะช่วยประเทศไทยในการพัฒนาตลาดทุนไทยให้ยั่งยืน เพื่อสนับสนุนให้ประเทศมีการฟื้นตัวสีเขียวและคลอบคลุมทุกภาคส่วนในระยะยาวจาก COVID-19” นายอานุช เมธา ผู้อำนวยการสำนักงานผู้แทนเอดีบีประจำประเทศไทย กล่าว “สถาบันการเงินเช่นธนาคารอาคารสงเคราะห์ สามารถมีบทบาทในการระดมเงินทุนภาครัฐและภาคเอกชนในวงกว้างเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนได้” 

เอดีบีให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคในการระดมทุนครั้งนี้ โดยช่วยสนับสนุนการคัดเลือกโครงการ การพัฒนากรอบการออกพันธบัตร การจัดทำ external review  และการส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถผ่านความร่วมมือระหว่างความริเริ่มด้านตลาดตราสารหนี้ของภูมิภาคอาเซียน (Asian Bond Markets Initiative - ABMI) และ Green, Social, Sustainable and Other Labeled (GSS+) Bonds in Southeast Asia Initiative ภายใต้กองทุนการเงินสีเขียวของอาเซียน (ASEAN Catalytic Green Finance Facility - ACGF)  ABMI เป็นความคิดริเริ่มของรัฐบาลต่างๆ ในประเทศอาเซียน รวมถึง จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี เพื่อช่วยพัฒนาตลาดตราสารหนี้สกุลเงินท้องถิ่นที่ยั่งยืน ส่วน ACGF นั้น เป็นความคิดริเริ่มของกองทุนโครงสร้างพื้นฐานของอาเซียน (ASEAN Infrastructure Fund) เพื่อเร่งการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

เอดีบีมุ่งมั่นในการพัฒนาภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกให้เจริญรุ่งเรือง มีการพัฒนาอย่างทั่วถึง พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง และมีความยั่งยืน ในขณะเดียวกัน ยังคงพยายามในการขจัดปัญหาความยากจนต่อไป เอดีบีก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2509 โดยมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 68 ประเทศ โดย 49 ประเทศ มาจากประเทศในภูมิภาค 

Media Contact

SHARE THIS PAGE