ระดมกองทุน 1 พันล้านเหรียญสหรัฐเพื่อโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวของอาเซียน

News Release | 4 เมษายน 2019

เชียงราย, ประเทศไทย (4 เมษายน 2562) -รัฐบาลในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือ เอดีบี และสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนารายใหญ่ ได้เปิดตัว “กองทุนการเงินสีเขียวของอาเซียน” (ASEAN Catalytic Green Finance Facility) ซึ่งเป็นกองทุนริเริ่มใหม่เพื่อระดมทุนมากกว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พิธีเปิดตัวกองทุนดังกล่าวมีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทย และ นายทาเคฮิโกะ นาคาโอะ ประธานเอดีบี  ร่วมเป็นสักขีพยาน และมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากประเทศอาเซียน และหุ้นส่วนต่างๆ จากภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีดังกล่าว

กองทุนการเงินที่ริเริ่มขึ้นใหม่จะจัดสรรเงินกู้และความช่วยเหลือทางวิชาการสำหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวของภาครัฐ เช่น การขนส่งแบบยั่งยืน การพัฒนาพลังงานสะอาด และระบบน้ำที่มีความยืดหยุ่น และมุ่งหวังที่จะกระตุ้นเงินทุนจากภาคเอกชนโดยการลดความเสี่ยงต่างๆ ผ่านโครงสร้างนวัตกรรมทางการเงินต่างๆ  กองทุนดังกล่าวจะระดมทุนทั้งสิ้น 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งจะประกอบด้วย 1) 75 ล้านเหรียญสหรัฐจากกองทุนโครงสร้างพื้นฐานอาเซียน (ASEAN Infrastructure Fund : AIF) 2) 300 ล้านเหรียญสหรัฐ จากเอดีบี 3) 300 ล้านยูโร (หรือ 336 ล้านเหรียญสหรัฐ) จาก German Development Bank  4) 150 ล้านยูโร จาก European Development Bank  และ5) 150 ล้านยูโร จาก Agence Française de Développement  ในขณะเดียวกัน Organization for Economic Cooperation Development และ Global Green Growth Institute จะสนับสนุนการแบ่งปันองค์ความรู้ และการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการเงินสีเขียว นอกจากนั้น Overseas Private Investment Cooperation ได้แสดงความสนใจให้การสนับสนุนทางการเงินสำหรับโครงการที่เกิดขึ้นใหม่อีกด้วย

กองทุนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ “ช่องทางใหม่เพื่อโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวอย่างทั่ว” ถึงภายใต้ AIF  ซึ่งเป็นการริเริ่มด้านการเงินระดับภูมิภาคที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลอาเซียนและเอดีบีเมื่อปี 2554 และบริหารงานโดยเอดีบี นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้น AIF ได้จัดสรรเงินทุนตามพันธะสัญญาแล้วทั้งสิ้น 520 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับโครงการด้านพลังงาน ด้านการขนส่ง ด้านน้ำ และด้านโครงสร้างพื้นฐานในเขตเมืองทั่วทั้งภูมิภาค  ในงานวันนี้ AIF ยังได้เปิดตัว “กองทุนการเงินแบบทั่วถึง” (Inclusive Finance Facility) เพื่อจัดสรรเงินทุนที่มีลักษณะผ่อนปรนให้โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในกัมพูชา ลาว และพม่า

“ในฐานะที่ไทยเป็นประธานอาเซียนในปี 2562 จึงเป็นโอกาสที่ไทยจะได้นำเสนอวิสัยทัศน์ด้านความร่วมมือทางการเงินแบบครอบคลุมและยั่งยืนในภูมิภาค” นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ กล่าว “ด้วยเหตุนี้ การเปิดตัวสองกองทุนดังกล่าวภายใต้ AIF เป็นสิ่งที่จำเป็นและเหมาะสมกับเวลามากที่สุด”

“เอดีบีจะสนับสนุนรัฐบาลอาเซียนในการพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวและเป็นมิตรกับต่อสภาพภูมิอากาศผ่านกองทุนการเงินสีเขียวของอาเซียน ซึ่งจะช่วยต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับปรุงคุณภาพอากาศและน้ำ และการลดการเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมทั่วทั้งภูมิภาค” นายนาคาโอะ กล่าว

เอดีบีมุ่งมั่นในการพัฒนาภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกให้เจริญรุ่งเรือง มีการพัฒนาอย่างทั่วถึง พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง และมีความยั่งยืน ในขณะเดียวกัน ยังคงพยายามในการขจัดปัญหาความยากจนต่อไป  ในปี 2018 การดำเนินงานของเอดีบีทั้งเงินกู้และเงินให้เปล่ามีมูลค่ารวมทั้งหมด 21.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ เอดีบีก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2509 โดยมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 68 ประเทศ โดย 49 ประเทศ มาจากประเทศในภูมิภาค