แผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง : ภาพรวม

แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion Economic Cooperation Program : GMS Program) ช่วยระบุและดำเนินการโครงการที่มีความสำคัญของอนุภูมิภาคในหลากหลายสาขา โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) หรือ เอดีบี และหุ้นส่วนการพัฒนาต่างๆ

เพื่อสร้างอนุภูมิภาคที่บูรณาการเป็นหนึ่งเดียวกัน มีความปรองดอง และความมั่งคั่งตามวิสัยทัศน์ แผนงาน GMS ได้กำหนดยุทธศาสตร์ร่วมกัน 3 ด้าน ดังนี้ 

Contents 

 

 
This page was generated from https://www.adb.org/th/publications/greater-mekong-subregion-economic-cooperation-program-overview on 06 December 2021