นโยบาย การสื่อสาร สาธารณะปี พ.ศ. 2554: การเปิดเผยและแลกเปลี่ยนข้อมูล

ADB ได้เริ่มกระบวนการทบทวนโนยบายการสื่อสารสาธารณะฉบับปี.พ.ศ. 2548 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 เพื่อประมวลประสิทธิผลและการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเพื่อปรับปรุงและทำให้นโยบายฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีการนำบุคคลและหน่วยงานที่สนใจมาเข้าร่วมในกระบวนการทบทวนนโยบาย ฯ ด้วย ทั้งนี้ ร่างผลการปรึกษาหารือได้ถูกเผยแพร่ในเดือนมิถุนายน และพฤศจิกายน 2554 และมีการจัดการเสวนาอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับนโยบาย ฯ โดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลากหลายกลุ่มในหลายประเทศสมาชิกกำลังพัฒนาของ ADB ทั้งในและนอกภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกเข้าร่วม นอกจากนี้ ADB ยังได้ทำการสำรวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและการสื่อสารของ ADB กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วโลกอีกถึงสองครั้ง

อนึ่ง นโยบายการสื่อสารสาธารณะฉบับปรับปรุงใหม่นี้ได้มีการประมวลความคิดเห็นจากภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งผลการสำรวจความคิดเห็นระดับโลก

Contents 

 

 
This page was generated from https://www.adb.org/th/documents/2011-public-communications-policy-pcp-asian-development-bank-disclosure-and-exchange on 30 January 2023