โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ระดับจังหวัด : เอกสารข้อมูลโครงการ | Asian Development Bank

โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ระดับจังหวัด : เอกสารข้อมูลโครงการ

Translated PDS | สิงหาคม 2012

ADB's Public Communications Policy 2011 requires the translation of the project data sheet (PDS) for all loan, grant, and project preparatory technical assistance projects with concept papers approved after 2 April 2012. PDSs are translated into relevant national language(s) at key project milestones to ensure that relevant project information is provided to affected people and other interested stakeholders.

This document dated August 2012 is provided for the ADB project 45923-014 in Thailand.