โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ภาคกลาง ประเทศไทย: เอกสำรข้อมูลโครงกำร | Asian Development Bank

โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ภาคกลาง ประเทศไทย: เอกสำรข้อมูลโครงกำร

Translated PDS | กุมภาพันธ์ 2013

ADB's Public Communications Policy 2011 requires the translation of the project data sheet (PDS) for all loan, grant, and project preparatory technical assistance projects with concept papers approved after 2 April 2012. PDSs are translated into relevant national language(s) at key project milestones to ensure that relevant project information is provided to affected people and other interested stakeholders.

This document dated February 2013 is provided for the ADB project 46934-014 in Thailand.