โครงการขยายทางหลวงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ระยะที่ 2 : เอกสารข้อมูลโครงการ | Asian Development Bank

โครงการขยายทางหลวงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ระยะที่ 2 : เอกสารข้อมูลโครงการ

Translated PDS | มีนาคม 2018

โครงการที่นาเสนอนี้จะช่วย (1) ขยายทางหลวงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยจาก 2 ช่องทางจราจรเป็น 4 ช่องทางจราจร รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 125 กม. และ (2) เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยการนาระบบการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนมาใช้ และจัดอบรมเพื่อสร้างการรับรู้ด้านความปลอดภัยบนท้องถนนให้หน่วยงานผู้ดาเนินโครงการในระหว่างการดาเนินโครงการ

This document dated March 2018 is provided for the ADB project 41682-039 in Thailand.