การลงทุนหลักในโครงการของผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระรายใหญ่ : เอกสารข้อมูลโครงการ | Asian Development Bank

การลงทุนหลักในโครงการของผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระรายใหญ่ : เอกสารข้อมูลโครงการ

Translated PDS | ธันวาคม 2017

กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี เป็ นบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของไทย และเป็ น เจ้าของโครงการพลังงานก๊าซธรรมชาติเชิงยุทธศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ทรัพย์สินของบริษัทประกอบด้วยโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานก๊าซธรรมชาติที่เปิ ด ด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วจ านวน 10 โครงการ มีก าลังการผลิตติดตั ้งทั ้งสิ ้น 4,373 เม กะวัตต์ โดยมีก าลังการผลิต 1,755 เมกะวัตต์ที่มาจากเงินลงทุนของบริษัทโดยตรง แผนการลงทุนในโครงการพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยของกัลฟ์ เอ็นเนอร์จี เป็ น ปัจจัยท าให้บริษัทมีการเติบโตที่แข็งแกร่ง โครงการของบริษัทซึ่งก าลังอยู่ในระหว่าง การก่อสร้างและมีก าหนดที่จะเริ่มด าเนินการเชิงพาณิชย์ประมาณปี พ.ศ. 2560 - 2563 ประกอบไปด้วยโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานก๊าซธรรมชาติ 11 โครงการและโครงการ โรงไฟฟ้ าชีวมวล 1 โครงการ (ก าลังการผลิต1,452 เมกะวัตต์) นอกจากนี ้ บริษัทยังมี โครงการผลิตไฟฟ้ าอิสระขนาดใหญ่อีก 2 โครงการ (ก าลังการผลิต 5,570 เมกะวัตต์) ที่ ก าลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา โดยมีก าหนดที่จะเริ่มด าเนินการเชิงพาณิชย์ประมาณปี พ.ศ. 2564- 2567

This document dated December 2017 is provided for the ADB project 51273-001 in Thailand.