กลไกการแสดงความรับผิดชอบ : การทบทวนการปฏิบัติตามข้อกำหนด | Asian Development Bank

กลไกการแสดงความรับผิดชอบ : การทบทวนการปฏิบัติตามข้อกำหนด

Publication | มกราคม 2003
กลไกการแสดงความรับผิดชอบ : การทบทวนการปฏิบัติตามข้อกำหนด

This brochure provides an overview of the ADB accountability mechanism.