fbpx รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศไทยใน Asian Development Outlook 2009 Update ลงวันที่ 22 กันยายน 2552 | Asian Development Bank

รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศไทยใน Asian Development Outlook 2009 Update ลงวันที่ 22 กันยายน 2552

Publication | มกราคม 2009
รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศไทยใน Asian Development Outlook 2009 Update ลงวันที่ 22 กันยายน 2552

This paper provides an overview of the of the Asian Development Outlook 2009.