แผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง : ภาพรวม

Publication | พฤษภาคม 2015

แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion Economic Cooperation Program : GMS Program) ช่วยระบุและดำเนินการโครงการที่มีความสำคัญของอนุภูมิภาคในหลากหลายสาขา โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) หรือ เอดีบี และหุ้นส่วนการพัฒนาต่างๆ

เพื่อสร้างอนุภูมิภาคที่บูรณาการเป็นหนึ่งเดียวกัน มีความปรองดอง และความมั่งคั่งตามวิสัยทัศน์ แผนงาน GMS ได้กำหนดยุทธศาสตร์ร่วมกัน 3 ด้าน ดังนี้ 

 • สร้างความเชื่อมโยง (connectivity) ระหว่างกันให้มากขึ้นผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพที่ยั่งยืนและยกระดับโครงข่ายเส้นทางคมนาคมขนส่งให้เป็นแนวพื้นที่เศรษฐกิจ  (economic Corridors)
 • เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน (competitiveness) ผ่านการอำนวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายผู้คนและสินค้าข้ามพรมแดนอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมบูรณาการของตลาด กระบวนการผลิต และห่วงโซ่คุณค่า
 • สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน (community) ผ่านโครงการและแผนงานที่ตอบสนองต่อประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสังคมและสิ่งแวดล้อม

Contents 

 • กรอบยุทธศาสตร์ GMS พ.ศ. 2555 – 2565
 • กรอบการลงทุนระดับภูมิภาค
 • สาขาความร่วมมือของ GMS 
 • การพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจ GMS  

Additional Details

Type
Subjects
 • Regional cooperation and integration
Countries
 • Cambodia
 • China, People's Republic of
 • Lao People's Democratic Republic
 • Myanmar
 • Thailand
 • Viet Nam
SKU
 • ARM157282-2

Related

Subscribe to our monthly digest of latest ADB publications.

Follow ADB Publications on social media.