ธนาคารพัฒนาเอเชียและประเทศไทย : ข้อมูลทั่วไป

Publication | สิงหาคม 2018
SHARE THIS PAGE

ADB พร้อมให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศไทยในการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย4.0” (Thailand 4.0) เพื่อสร้างมูลค่าให้เศรษฐกิจโดยอาศัยความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และภูมิปัญญาเป็นพื้นฐาน

แผนปฏิบัติการเพื่อการดำเนินงานของเอดีบีสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2561-2563 (Country Operations Business Plan (COBP) 2018-2020) ซึ่งเป็นแผนที่เชื่อมต่อระหว่างยุทธศาสตร์หุ้นส่วนการพัฒนาระดับประเทศสำหรับประเทศไทย (Country Partnership Strategy – CPS) ช่วยให้ ADB มีความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและประเด็นที่มีลำดับความสำคัญสูงของประเทศไทยผ่านความช่วยเหลือที่ให้กับโครงการที่ดำเนินการโดยภาครัฐและโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการโดยภาครัฐ ADB พร้อมให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศไทยในการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย4.0” และสนับสนุนโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก รวมถึงจะสนับสนุนแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องผ่านการให้การสนับสนุนทางการเงินและทางวิชาการ

ADB ให้การสนับสนุนรัฐบาลไทยเรื่อยมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2509 โดย ADB ได้อนุมัติเงินกู้ ความช่วยเหลือแบบให้เปล่า และความช่วยเหลือทางวิชาการจำนวน 283 โครงการ มูลค่าทั้งสิ้น 7.01 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ข้อมูลทั่วไปของประเทศสมาชิกฉบับนี้จะได้รับการปรับปรุงทุกปี ซึ่งประกอบด้วยเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ข้อมูลการดำเนินงานของ ADB ในประเทศไทย รวมทั้งข้อมูลสำหรับการติดต่อกับ ADB อีกด้วย

Additional Details

Type
Series
Subjects
  • ADB administration and governance
  • ADB funds and products
Countries
  • Thailand