Việt Nam: Kinh tế | Asian Development Bank

Việt Nam: Kinh tế

Tăng trưởng kinh tế năm 2017 được dự báo sẽ đạt 6,3%, cận kề dưới mức dự báo được đưa ra trong cuốn Triển vọng Phát triển Châu Á 2017. GDP đạt 5,7% trong nửa đầu năm 2017, cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Lạm phát được dự báo sẽ tăng nhẹ hơn so với đánh giá vào tháng 4, và thặng dư cán cân vãng lai cũng sẽ giảm nhanh hơn dự báo trước đây. Xem thêm tại tài liệu Cập nhật Triển vọng Phát triển Châu Á 2017

Ghi chú: dự báo tăng trưởng GDP cho 2017 và 2018.


Dự báo tình hình kinh tế tại các quốc gia Đông Nam Á

Các nước Đông Nam Á 2017f 2018f
Bru-nây Đa-rút-xa-lam -5.4 2.2
Cam-pu-chia 5.5 5.7
In-đô-nê-xi-a 3.2 4.2
Công hòa Dân chủ Nhân dân Lào 5.4 5.5
Ma-lay-xi-a 2.6 2.6
My-an-ma 7.5 7.9
Phi-líp-pin 4.7 4.9
Xinh-ga-po 0.9 1.0
Thái lan 3.0 3.1
Việt Nam 5.5 5.7
Trung bình cả khu vực 5.0 5.1
Các nước Đông Nam Á 2017f 2018f
Bru-nây Đa-rút-xa-lam -0.3 0.1
Cam-pu-chia 3.0 3.2
In-đô-nê-xi-a 4.0 3.7
Công hòa Dân chủ Nhân dân Lào 1.5 1.5
Ma-lay-xi-a 3.7 2.7
My-an-ma 7.0 7.5
Phi-líp-pin 3.2 3.5
Xinh-ga-po 1.0 1.5
Thái lan 0.7 1.5
Việt Nam 4.5 5.5
Trung bình cả khu vực 3.1 3.1
Các nước Đông Nam Á 2017f 2018f
Bru-nây Đa-rút-xa-lam 6.0 6.5
Cam-pu-chia -9.7 -9.3
In-đô-nê-xi-a -1.7 -2.0
Công hòa Dân chủ Nhân dân Lào -17.5 -19.0
Ma-lay-xi-a 2.4 2.4
My-an-ma -8.0 -8.0
Phi-líp-pin 0.2 0.5
Xinh-ga-po 19.5 19.8
Thái lan 8.5 6.5
Việt Nam 1.0 2.0
Trung bình cả khu vực 3.0 2.8
Các nước Đông Nam Á 2015f
Bru-nây Đa-rút-xa-lam 38,010
Cam-pu-chia 1,070
In-đô-nê-xi-a 3,440
Công hòa Dân chủ Nhân dân Lào 1,740
Ma-lay-xi-a 10,570
My-an-ma 1,160
Phi-líp-pin 3,550
Xinh-ga-po 52,090
Thái lan 5,720
Việt Nam 1,990

f = con số dự báo.

Nguồn:
Triển vọng Phát triển Châu Á 2017
Cập nhật triển vọng phát triển Châu Á 2017