Việt Nam và ADB

Hỗ trợ của ADB cho Việt Nam tập trung vào hỗ trợ phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19 và tạo ra một nền kinh tế bền vững và thích ứng khí hậu, do khu vực tư nhân dẫn dắt.

Cập nhật Kế hoạch hoạt động và các Chiến lược Quốc gia

Chiến lược Đối tác Quốc gia (CPS) là nền tảng chính của ADB để thiết kế các hoạt động nhằm mang lại những thanh quả phát triển ở cấp quốc gia. Để thực hiện chiến lược này, ADB hợp tác với từng quốc gia thành viên đang phát triển nhằm hoạch định chiến lược phát triển trung hạn và kế hoạch hoạt động quốc gia 3 năm (COBP).

 

Triển vọng về Việt Nam

Liên hệ: Văn phòng Đại diện Thường trú của ADB tại Việt Nam (VRM)

Tầng 3, Tòa nhà Cornerstone Building, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc: 8:30 sáng đến 5:00 chiều (từ thứ hai đến thứ sáu)


Shantanu Chakraborty (Ông)
Giám đốc Quốc gia
E-mail
Ron H. Slangen (Ông)
Phó Giám đốc Quốc gia
E-mail
Đặng Hữu Cự (Ông)
Cán bộ cao cấp phụ trách quan hệ đối ngoại
E-mail
Cao Thị Dinh (Cô)
Điều phối viên hành chính
E-mail
 

Tin tức và Thông tin đa phương tiện