Tình trạng nghèo ở Việt Nam | Asian Development Bank

Tình trạng nghèo ở Việt Nam

Hãy xem số liệu thống kê mới nhất về phát triển kinh tế xã hội và tình trạng nghèo của Việt Nam đồng thời so sánh những chỉ số đói nghèo giữa các quốc gia của khu vực Đông Nam Á.

Dữ liệu nghèo: Việt Nam

Phần trăm dân số dưới ngưỡng nghèo quốc gia (%)

Quốc gia 2015
Bru-nây Đa-rút-xa-lam không có số liệu
Cam-pu-chia 14.0
In-đô-nê-xi-a 10.9
Lao People’s Democratic Republic 23.2
Ma-lay-xi-a 0.6
Mi-an-ma 25.6
Phi-líp-pin 21.6
Xinh-ga-po không có số liệu
Thái lan 10.5
Việt Nam 7.0

Dân số có việc làm dưới mức 1,90$/ngày theo ngang giá sức mua (%)

Quốc gia 2012
Bru-nây Đa-rút-xa-lam không có số liệu
Cam-pu-chia 33.6
In-đô-nê-xi-a 10.4
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 59.4
Ma-lay-xi-a 3.5
Mi-an-ma không có số liệu
Phi-líp-pin 10.8
Xinh-ga-po không có số liệu
Thái lan 0.1
Việt Nam 4.5

Tỷ suất tử vong của trẻ (/1.000 trẻ sống)

Quốc gia 2015
Bru-nây Đa-rút-xa-lam 9
Cam-pu-chia 25
In-đô-nê-xi-a 23
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 51
Ma-lay-xi-a 6
Mi-an-ma 40
Phi-líp-pin 22
Xinh-ga-po 2
Thái lan 11
Việt Nam 17

Nguồn: Số liệu thống kê cơ bản 2017