Tình trạng nghèo ở Việt Nam

Hãy xem số liệu thống kê mới nhất về phát triển kinh tế xã hội và tình trạng nghèo của Việt Nam đồng thời so sánh những chỉ số đói nghèo giữa các quốc gia của khu vực Đông Nam Á.

Dữ liệu nghèo: Việt Nam

Source: Số liệu thống kê cơ bản 2019
  View on the Data Library