fbpx Tình trạng nghèo ở Việt Nam | Asian Development Bank

Việt Nam và ADB

Chiến lược đối tác quốc gia của ADB với Việt Nam được dựa trên thúc đẩy tạo việc làm và năng lực cạnh tranh, nâng cao tính bao trùm toàn diện của việc cung cấp cơ sở hạ tầng và dịch vụ, và cải thiện tính bền vững về môi trường và thích ứng khí hậu.


Các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs): Việt Nam

Latest available data on selected indicators (population below national poverty line, population below $1.90 purchasing power parity/day) for Viet Nam's Sustainable Development Goal 1.

Latest available data on selected indicators (prevalence of undernourishment, stunting, and malnutrition) for Viet Nam's Sustainable Development Goal 2.

Latest available data on selected indicators (maternal and neonatal mortality rates; tuberculosis incidence; mortality rates attributed to cardiovascular disease, cancer, diabetes, or chronic respiratory disease) for Viet Nam's Sustainable Development Goal 3.

Latest available data on selected indicators (participation rates in organized learning, proportion of teachers who have received at least the minimum organized teacher training) for Viet Nam's Sustainable Development Goal 4.

Latest available data on selected indicators (proportion of seats held by women in national parliaments) for Viet Nam's Sustainable Development Goal 5.

Latest available data on selected indicators (share of population with electricity access, renewable energy share in the total final energy consumption) for Viet Nam's Sustainable Development Goal 7.

Latest available data on selected indicators (unemployment rates [male/female]; share of adults with an account at a bank or other financial institution) for Viet Nam's Sustainable Development Goal 8.

Latest available data on selected indicators (CO2 emissions, official flows for infrastructure, share of population covered by mobile networks [3G, LTE/WiMAX]) for Viet Nam's Sustainable Development Goal 9.

Latest available data on selected indicators (growth rates of household expenditure or income per capita) for Viet Nam's Sustainable Development Goal 10.

Latest available data on average annual mean of particulate matter for Viet Nam's Sustainable Development Goal 11.

Latest available data on selected indicators (material footprint, domestic material consumption) for Viet Nam's Sustainable Development Goal 12.

Latest available data on selected indicators (volume of remittances as a proportion to total GDP, debt service as a percentage of exports of goods and services) for Viet Nam's Sustainable Development Goal 17.


Cơ sở dữ liệu Về Bảo trợ Xã hội: Việt Nam

Xem thêm các dữ liệu

Ngân hàng Phát triển Châu Á và Việt Nam: Thông tin tóm tắt

Tài liệu thông tin tóm tắt của ADB được cập nhật hàng năm sẽ cung cấp các chỉ số kinh tế xã hội của Việt Nam cũng như đưa ra các thông tin về hoạt động hỗ trợ của ADB tại quốc gia này kèm theo các thông tin liên lạc.

Asian Development Outlook

The Asian Development Outlook analyzes economic and development issues in developing countries in Asia.

Key Indicators

The Key Indicators for Asia and the Pacific publication presents data regarding the economic, financial, social, and environmental situations in a broad range of countries across the region.

Basic Statistics

The Basic Statistics brochure presents data on selected social, economic, and SDG indicators such as population, poverty, annual growth rate of gross domestic product, inflation, and government finance for economies in Asia and the Pacific.