fbpx Việt Nam: Ấn phẩm và Tài liệu | Asian Development Bank

Việt Nam: Ấn phẩm và Tài liệu

Tài liệu và ấn phẩm mới nhất

 • 31 Th7 2018 | Ấn phẩm

  Ngân hàng Phát triển Châu Á và Việt Nam: Thông tin cơ bản

  ADB hỗ trợ Việt Nam tăng cường tạo việc làm và năng lực cạnh tranh, nâng cao tính bao trùm toàn diện của việc cung cấp cơ sở hạ tầng và dịch vụ, và cải thiện tính bền vững về môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.
 • 16 Th11 2017 | Tài liệu thể chế

  Việt Nam: Kế hoạch hoạt động kinh doanh quốc gia (2018-2020)

  Kế hoạch kinh doanh hoạt động của quốc gia (COBP), 2018-2020 phù hợp với chiến lược hợp tác quốc gia của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đối với Việt Nam, 2016-2020 và ba trụ cột dựa trên kết quả của nó: (i) , (ii) tăng tính bao hàm của cơ sở hạ tầng và cung cấp dịch vụ, và (iii) cải thiện tính bền vững môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Phù hợp với các định hướng chiến lược của Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Chính phủ Việt Nam giai đoạn 2016-2020 và phản ánh sự tập trung hoạt động mạnh mẽ hơn, như đã được xác định trong đánh giá giữa kỳ của ADB năm 2020.
 • 06 Th10 2016 | Tài liệu thể chế

  Việt Nam: Kế hoạch Hoạt động Quốc gia (2017-2019)

  Kế hoạch Hoạt động Quốc gia (2017-2019) là kế hoạch đầu tiên trong Chiến lược Đối tác Quốc gia (2016-2020) của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). Kế hoạch này phù hợp với các ưu tiên đề ra trong ba trụ cột kết quả của Chiến lược Đối tác Quốc gia: (i) tăng cường tạo việc làm và năng lực cạnh tranh, (ii) tăng cường tính bao trùm của cung cấp hạ tầng và dịch vụ, và (iii) nâng cao tính bền vững môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.
 • 09 Th9 2016 | Tài liệu thể chế

  Việt Nam: Chiến lược Đối tác Quốc gia (2016-2020)

  Chiến lược Đối tác Quốc gia 2016-2020 của ADB sẽ hỗ trợ cải cách đầu tư và chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đồng đều và bền vững với môi trường.
 • 23 Th12 2015 | Tài liệu thể chế

  Việt Nam: Kế hoạch Hoạt động Quốc gia (2016–2018)

  Kế hoạch Hoạt động Quốc gia (COBP) giai đoạn 2016–2018 của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tại Việt Nam nhất quán với Chiến lược Đối tác Quốc gia (CPS) giai đoạn 2012–2015; tính đến những định hướng ban đầu về các ưu tiên sẽ được đưa vào Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội (SEDP) giai đoạn 2016–2020; và phản ánh trọng tâm hoạt động của ADB theo Báo cáo đánh giá Giữa kỳ Chiến lược của ADB đến 2020.
 • 01 Th12 2015 | Ấn phẩm

  Tăng cường Năng lực Tài chính cho Rủi ro Thiên tai cấp Thành phố ở Việt Nam

  Việt Nam đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc xây dựng các chính sách quản lý rủi ro thiên tai và lồng ghép những chính sách này vào trong các ưu tiên phát triển kinh tế xã hội của quốc gia.
 • 07 Th10 2015 | Ấn phẩm

  Các vấn đề vệ sinh đô thị ở Việt Nam

  Một nghiên cứu của ADB xác định những vấn đề then chốt ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động và thành tựu, đồng thời nhấn mạnh những hàm ý và lựa chọn chính sách sẽ quyết định tiến độ hoàn thành các mục tiêu và chỉ tiêu về môi trường của Việt Nam trong tương lai. Ấn phẩm này tóm tắt những nhân tố tác động tới việc thực hiện chương trình quản lý nước thải đô thị của Chính phủ Việt Nam, cũng như xác định và phân tích các vấn đề ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động và thành tựu.
 • 07 Th10 2015 | Ấn phẩm

  Chiến lược vệ sinh đô thị tại Đồng bằng sông Cửu Long

  Cuộc sống ở vùng đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam gắn liền với nước. Với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, ô nhiễm nguồn nước từ chất thải sinh hoạt và công nghiệp đã trở thành vấn đề nghiêm trọng đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng. 
 • 29 Th9 2015 | Ấn phẩm

  Các vấn đề vệ sinh đô thị ở Việt Nam

  Tài liệu này giới thiệu tổng quan về một nghiên cứu xem xét các vấn đề ảnh hưởng tới việc thực hiện chương trình nước thải đô thị của Chính phủ Việt Nam.
 • 18 Tháng 5 2015 | Ấn phẩm

  Chương trình Hợp tác Kinh tế Tiểu vùng Mê-kông Mở rộng (GMS): Tổng quan

  Chương trình Tiểu vùng Mê-kông Mở rộng (GMS), với sự hỗ trợ của ADB và các đối tác phát triển khác, giúp xác định và triển khai các dự án có ưu tiên cao của tiểu vùng trong một loạt các lĩnh vực.

Trang