fbpx Việt Nam: Ấn phẩm và Tài liệu | Asian Development Bank

Việt Nam và ADB

Chiến lược đối tác quốc gia của ADB với Việt Nam được dựa trên thúc đẩy tạo việc làm và năng lực cạnh tranh, nâng cao tính bao trùm toàn diện của việc cung cấp cơ sở hạ tầng và dịch vụ, và cải thiện tính bền vững về môi trường và thích ứng khí hậu.

Ấn phẩm và Tài liệu   Tìm kiếm nâng cao

Trang

Tiêu điểm

Thông cáo báo chí

CHỦ TỊCH ADB ĐỀ XUẤT HỖ TRỢ VIỆT NAM ỨNG PHÓ VỚI COVID-19

Chủ tịch ADB, ông Masatsugu Asakawa, khẳng định: “Ngân hàng Phát triển Châu Á sẵn sàng đưa ra hỗ trợ tài chính và tư vấn chính sách để giúp Chính phủ Việt Nam chặn đứng sự lây lan của COVID-19. Chúng tôi sẽ cân nhắc tất cả các giải pháp, gồm cả giải ngân nhanh hỗ trợ ngân sách, cho vay chính sách và đẩy nhanh giải ngân các khoản vay hiện tại, để bảo đảm rằng mọi gói hỗ trợ có thể được phê duyệt nhanh chóng và được giải ngân một cách kịp thời”.

Ấn phẩm

Ngân hàng Phát triển Châu Á và Việt Nam: Thông tin tóm tắt

Chiến lược Đối tác Quốc gia của ADB đối với Việt Nam dựa trên tăng cường tạo việc làm và năng lực cạnh tranh, nâng cao tính bao trùm toàn diện của việc cung cấp cơ sở hạ tầng và dịch vụ, và cải thiện tính bền vững về môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu.

Hướng dẫn Hoạt động

Sổ tay Giải ngân Khoản vay

Sổ tay là tài liệu tham khảo hữu ích hướng dẫn bên vay là các quốc gia thành viên đang phát triển và các công chức, cán bộ dự án từ các cơ quan chủ quản và các ban quản lý dự án, cũng như cán bộ của ADB trong việc thiết kế, thực hiện nghiệp vụ giải ngân một cách hiệu quả tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thực hiện dự án.

Video

Chiến lược 2030 của ADB: Đáp ứng với sự thay đổi của khu vực Châu Á và Thái Bình Dương

Chiến lược 2030 xác định đường hướng cho Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) để đáp ứng hiệu quả các nhu cầu đang thay đổi của khu vực. Với nền tảng 50 năm quan hệ đối tác phát triển mạnh mẽ, ADB sẽ duy trì những nỗ lực để xóa bỏ tình trạng nghèo khổ cùng cực và tiếp tục phấn đấu vì một khu vực Châu Á và Thái Bình Dương thịnh vượng, đồng đều, thích ứng và bền vững.