Việt Nam và ADB

Các khoản đầu tư của ADB vào Việt Nam sẽ giúp tăng cường kết nối giao thông, phát triển đô thị, tiếp cận giáo dục có chất lượng, an ninh y tế, tính bền vững môi trường và hội nhập vào nền kinh tế khu vực và toàn cầu.

Thông tin về Chiến lược và Kế hoạch Hoạt động Quốc gia mới nhất

Chiến lược Đối tác Quốc gia (CPS) là nền tảng chính của ADB để thiết kế các hoạt động nhằm mang lại những thanh quả phát triển ở cấp quốc gia. ADB hợp tác với Việt Nam để hoạch định chiến lược phát triển trung hạn và kế hoạch hoạt động quốc gia 3 năm (COBP) để thực hiện chiến lược này.

  • | Tài liệu thể chế

    Việt Nam: Kế hoạch hoạt động quốc gia (2021-2023)

    Kế hoạch hoạt động quốc gia (KHHĐQG) giai đoạn 2021-2023 của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đối với Việt Nam được xây dựng trong bối cảnh đại dịch vi-rút cô-rô-na (COVID-19). Mặc dù số ca nhiễm COV-19 duy trì ở mức thấp so với các quốc gia khác trong khu vực, tốc độ tăng trưởng của Việt Nam vẫn bị ảnh hưởng và có sự suy giảm.

Việt Nam: Các tài liệu về Lập kế hoạch Hoạt động Quốc gia

Chính sách Tiếp cận Thông tin (AIP) ghi nhận tính minh bạch và chịu trách nhiệm là những yếu tố căn bản đối với hiệu quả phát triển. Chính sách này thiết lập những yêu cầu công bố thông tin đối với các tài liệu và thông tin mà ADB xây dựng hoặc yêu cầu được xây dựng.

Cơ chế trách nhiệm giải trình cung cấp một diễn đàn mà ở đó những người bị ảnh hưởng tiêu cực bởi các dự án do ADB tài trợ có thể có tiếng nói và tìm kiếm những giải pháp cho các vấn đề của họ, đồng thời khiếu nại những hành vi được cho là không tuân thủ với các chính sách và quy trình hoạt động của ADB.

Trong quá trình xây dựng các chương trình và chiến lược quốc gia, tài trợ cho các dự án, hoặc khi gọi tên hay dẫn chiếu đến một vùng lãnh thổ hoặc một khu vực địa lý cụ thể trong tài liệu này, Ngân hàng Phát triển Châu Á không có ý định đưa ra bất kỳ phán xét nào về địa vị pháp lý hay các địa vị khác của vùng lãnh thổ hoặc khu vực địa lý đó.