CHÍNH SÁCH TRUYỀN THÔNG CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHÂU Á: Công bố và trao đổi thông tin

Institutional Document | Tháng 2 2005

Chính sách truyền thông của ADB (Chính sách) tạo ra một khuôn khổ giúp ADB truyền thông một cách có hiệu quả hơn. Chính sách này thay thế cho hai chính sách được thông qua vào năm 1994: Chính sách và Chiến lược Thông tin và Chính sách Bảo mật và Công bố Thông tin. Chính sách này mở rộng phạm vi và loại hình thông tin mà ADB công bố công khai

Chính sách truyền thông của ADB (Chính sách) tạo ra một khuôn khổ giúp ADB truyền thông một cách có hiệu quả hơn. Chính sách này thay thế cho hai chính sách được thông qua vào năm 1994: Chính sách và Chiến lược Thông tin và Chính sách Bảo mật và Công bố Thông tin. Chính sách này mở rộng phạm vi và loại hình thông tin mà ADB công bố công khai

Contents 

 • Tóm tắt
 • MỞ ĐẦU
 • TRUYỀN THÔNG VÀ TÍNH HIỆU QUẢ CỦA PHÁT TRIỂN
 • KINH NGHIỆM TRUYỀN THÔNG CỦA ADB
 • CHÍNH SÁCH TRUYỀN THÔNG
 • CHIẾN LƯỢC
 • TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • TÁC ĐỘNG TỚI NHÂN SỰ VÀ NGUỒN LỰC
 • ĐÁNH GIÁ TÍNH TUÂN THỦ
 • KIẾN NGHỊ
 • PHỤ LỤC

Additional Details

Type
Subjects
 • ADB administration and governance

Subscribe to our monthly digest of latest ADB publications.

Follow ADB Publications on social media.