Hồ sơ Dự thầu Giá thấp Bất thường

Business Guide | Tháng 6 2018

Một hồ sơ dự thầu có giá thấp bất thường cần điều tra thêm bởi đó có thể là dấu hiệu của các rủi ro như thiếu năng lực về kỹ thuật hoặc thương mại, nhà thầu có ý định không tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn thiết kế, và/hoặc nhà thầu có ý định không tuân thủ các quy định pháp luật về môi trường hoặc luật lao động.

Hướng dẫn này nhằm mục đích hỗ trợ người sử dụng trong việc xác định và giải quyết các hồ sơ dự thầu giá thấp bất thường trong giai đoạn đánh giá hồ sơ dự thầu đối với các dự án được tài trợ toàn bộ hoặc một phần thông qua khoản vay hoặc viện trợ không hoàn lại của ADB, hoặc bằng nguồn vốn do ADB quản lý. Hướng dẫn này cũng đưa ra phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu mất cân đối hoặc hồ sơ dự thầu có mức giá chào tập trung quá mức cho các hạng mục ban đầu mà có thể thuộc hoặc không thuộc một hồ sơ dự thầu giá thấp bất thường. Với hướng dẫn chi tiết từng bước này, người sử dụng có thể quyết định liệu nên loại một hồ sơ dự thầu có giá thấp bất thường hay yêu cầu tăng giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng như một điều kiện để được trao thầu, hay đơn giản là chấp nhận hồ sơ dự thầu đó.

Contents 

  • Giới thiệu chung
  • Xử lý Hồ sơ dự thầu có giá thấp bất thường
  • Báo cáo
  • Tóm tắt quy trình đánh giá Hồ sơ dự thầu có giá thấp bất thường

Biểu mẫu (Lưu ý: xem bản dịch biểu mẫu trong các tài liệu liên quan)