Chính sách Cơ chế Trách nhiệm Giải trình 2012

Tài liệu thể chế | Tháng 3 2012

Tại Hội nghị Thường niên lần thứ 43 của Hội đồng Thống đốc ADB tổ chức tại Tashkent, U-zơ-bê-kit-stan tháng 05/2010, Chủ tịch Ngân hàng tuyên bố Ban Điều hành và Ban Giám đốc sẽ phối hợp đánh giá về Cơ chế Trách nhiệm Giải trình (AM). 

Tài liệu sau đây sẽ trình bày một tóm lược về đợt đánh giá được thực hiện với mục tiêu chính là xem xét phạm vi cải thiện của Cơ chế Trách nhiệm Giải trình.

Cơ chế Trách nhiệm Giải trình (AM) tạo ra một diễn đàn để những người dân chịu tác động bất lợi bởi các dự án được ADB hỗ trợ đưa ra tiếng nói về những quan ngại của họ và tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề của họ, đồng thời báo cáo về việc ADB vi phạm những thủ tục và chính sách hoạt động của mình. Cơ chế Trách nhiệm Giải trình (AM) bao gồm hai hoạt động riêng biệt nhưng bổ sung cho nhau: giai đoạn tham vấn và giai đoạn đánh giá tuân thủ.

Tại Hội nghị Thường niên lần thứ 43 của Hội đồng Thống đốc ADB tổ chức tại Tashkent, U-zơ-bê-kit-stan tháng 05/2010, Chủ tịch Ngân hàng tuyên bố Ban Điều hành và Ban Giám đốc sẽ phối hợp đánh giá về Cơ chế Trách nhiệm Giải trình (AM). Tài liệu sau đây sẽ trình bày một tóm lược về đợt đánh giá được thực hiện với mục tiêu chính là xem xét phạm vi cải thiện của Cơ chế Trách nhiệm Giải trình.

Contents

 • Tóm lược Tổng quan
 • Giới thiệu
 • Hình thành và Phát triển
 • Đánh giá về Cơ chế Trách nhiệm Giải trình (AM)
 • Những đề xuất thay đổi lớn
 • Chính sách Cơ chế Trách nhiệm Giải trình sửa đổi
 • Tác động về nguồn lực
 • Khuyến nghị
 • Phụ lục

Additional Details

Type
Subjects
 • ADB administration and governance
 • ADB accountability mechanism
ISBN
 • 978-92-9092-710-5 (print)
 • 978-92-9092-711-2 (web)