Chính sách Mua sắm của ADB

Business Guide | Tháng 10 2017

Mục đích của chính sách này là nhằm thông tin về những nguyên tắc cốt lõi điều chỉnh việc mua sắm các hàng hóa, công trình, dịch vụ tư vấn và phi tư vấn cần thiết cho các bên thực hiện một dự án được tài trợ toàn bộ hoặc một phần từ khoản vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), một khoản viện trợ không hoàn lại của ADB, hoặc các quỹ do ADB quản lý.

Chính sách mua sắm của ADB áp dụng cho toàn bộ các dự án có đề cương dự án được phê duyệt vào hoặc sau ngày 1 tháng 7 năm 2017.

Đối với các dự án đang được thực hiện khác, xin xem thông tin hướng dẫn tại: